Elbląg, dnia 25.07.2022 r.

Znak: ZAP.4.PFRON.BAZ.2022

ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczące wyboru wykonawcy zamówienia polegającego na przeprowadzeniu szkolenia zawodowego dla osoby z niepełnosprawnością w Elblągu w ramach realizacji projektu „Bądź
aktywny zawodowo!”.

Szkolenie Opiekun osób z niepełnosprawnościami i starszych

W związku z realizacją projektu „Bądź aktywny zawodowo!” zapraszam Państwa do złożenia
oferty na wykonanie zamówienia polegającego na przeprowadzeniu szkolenia zawodowego dla osoby z niepełnosprawnością w Elblągu. Niniejsza procedura prowadzona jest w związku z zastosowaniem zasady konkurencyjności.

Załączniki do ogłoszenia:
Zapytanie ofertowe – TUTAJ
zał. nr 1 – Formularz ofertowy – TUTAJ
zał. nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań – TUTAJ
zał. nr 3 – Wykaz wykonanych szkoleń – TUTAJ