Asystent – Pomocna Dłoń z ERKONem II

Celem projektu jest podniesienie jakości i samodzielności życia osób z niepełnosprawnościami na terenie miasta Elbląg poprzez uczestniczenie ich w życiu społecznym, pomoc im w rozwiązywaniu ich problemów, włączenie tej grupy w życie społeczne, kulturowe i zawodowe. Projekt ma na celu propagowanie wśród tych osób aktywnego stylu życia, podniesienie pewności siebie, asertywności i przeciwdziałanie odizolowaniu jednostki, poprawę jakości życia, umożliwiającą kontakt z kulturą, sztuką, tworzenie nowych możliwości, realizowanie się społecznie przez te osoby, identyfikacja i odnowienie ich pasji.

Okres realizacji – 01 kwietnia 2023 roku do dnia 31 marca 2024 roku.

***

ERKON TOWER

ERKON TOWER, to projekt mający na celu zmotywowanie i wsparcie każdego z uczestników do podjęcia satysfakcjonującej aktywności społecznej i w ogóle życiowej.

ERKON TOWER adresowany jest do mieszkańców Elbląga i powiatu elbląskiego, posiadających orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym.

W ramach projektu oferujemy naszym uczestnikom:

 • wsparcie asystenta osoby niepełnosprawnej
 • wsparcie psychologa (indywidualne i grupowe)
 • warsztaty:
  – z zakresu dietetyki
  – muzykoterapii
  – śmiechoterapii
  – z gospodarowania budżetem domowym
 • wycieczki edukacyjne
 • wyjścia do teatru i kina
 • piknik rodzinny

Każdy uczestnik projektu ERKON TOWER objęty zostaje ww. wsparciem i działaniami przez 10 miesięcy, od chwili rozpoczęcia programu.

Szczegółowe zasady rekrutacji i uczestnictwa w regulaminie
(PDF) DO POBRANIA

Projekt  realizowany od 01.08.2020 r. do 31.07.2023 r.  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

***

Centrum Integracji Społecznej ERKON

– kontynuacja –

III tura

Projektem objęte są osoby z Elbląga i powiatu elbląskiego w wieku od 15 do 64 lat nie posiadające prawa do:

 • zasiłku dla bezrobotnych, zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego,
 • renty strukturalnej, renty z tytułu niezdolności do pracy, emerytury,
 • nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego,

w tym:

 • osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności,
 • osoby pełnosprawne bezrobotne / nieaktywne zawodowo,
 • osoby korzystające z pomocy społecznej.

Projekt zakłada m.in.:

 • wsparcie trenera pracy, psychologa i doradcy zawodowego,
 • pomoc w znalezieniu zatrudnienia,
 • pracownie zawodowe,
 • praktyki zawodowe, kursy, szkolenia,
 • świadczenie integracyjne na czas trwania projektu.

Przebieg realizacji projektu:

 • zebranie grupy,
 • 2 miesięczne warsztaty z psychologiem oraz doradcą zawodowym (4 dni w tygodniu),
 • spotkania indywidualne oraz grupowe z psychologiem i doradcą zawodowym,
 • praktyki zawodowe na pracowniach wewnętrznych oraz na otwartym rynku pracy,
 • szkolenia,
 • zatrudnienie i monitoring.

Osoby dojeżdżające na zajęcia spoza Elbląga otrzymują zwrot kosztów dojazdu,
uczestnikom CIS ERKON – kontynuacja przysługuje jeden gorący posiłek dziennie.

Projekt realizowany od 01.10.2022 r. do 30.09.2023 r. (III tura projektu),
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

***

Punkt konsultacyjno – informacyjny
oraz doradczy

Jesteś osobą z niepełnosprawnością lub jej opiekunem? Potrzebujesz informacji, porady czy wskazówek pomocnych w rozwiązywaniu problemów na jakie napotykasz w codziennym życiu będąc osobą z niepełnosprawnością lub opiekunem? Elbląska Rada Konsultacyjna Osób Niepełnosprawnych zaprasza do punktu konsultacyjno-informacyjno-doradczego.

Specjalistyczne wsparcie w ramach punktu funkcjonującego w ERKON odbywać się będzie w postaci konsultacji indywidualnych. Usługi kierowane są do osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin oraz opiekunów zamieszkałych na terenie miasta Elbląga.

W ramach punktu udzielane będą informacje i wskazówki dotyczące:

 • podmiotów i instytucji udzielających pomocy i wsparcia osobom z niepełnosprawnościami oraz z zakresu ich działania,
 • edukacji, kształcenia integracyjnego, aktywizacji zawodowej i pomocy społecznej,
 • z zakresu funkcjonowania osób z niepełnosprawnościami, o sposobach i trybach załatwiania spraw w urzędach, dla wszystkich beneficjentów z zakresu wsparcia i rzecznictwa ich interesów,
 • form pomocy, z której mogą skorzystać osoby z niepełnosprawnością oraz ich rodziny, na temat rehabilitacji i leczenia,
 • uprawnień przysługujących osobie dotkniętej chorobą i możliwości uzyskania dofinansowania do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym,
 • informacji na temat spraw socjalnych dla osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin z zakresu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej i zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
 • możliwości i warunków ubiegania się o orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
 • zasad uzyskania dofinansowania do sprzętu rehabilitacyjnego, środków pomocniczych i technicznych oraz likwidacji barier,
 • poradnictwa obywatelskiego.

Udzielanie informacji i porad odbywać się będzie stacjonarnie w godzinach funkcjonowania punktu tj. od 8:00 do 16:00 (od poniedziałku do piątku) w siedzibie Elbląskiej Rady Konsultacyjnej Osób Niepełnosprawnych na Hetmańskiej 28 (1 piętro) jak również w formie zdalnej, poprzez kontakt telefoniczny, mailowy, za pośrednictwem komunikatorów internetowych, mediów społecznościowych ? tak by beneficjent wybrał dla siebie najbardziej dogodną formę kontaktu.

Siedziba punktu:
Elbląska Rada Konsultacyjna Osób Niepełnosprawnych, ul. Hetmańska 28, Elbląg
tel.: 55 232 69 35
e-mail: erkon@softel.elblag.pl

Zadanie pn. ?Prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego oraz doradczego dla osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin? dofinansowane jest ze środków Prezydenta Miasta Elbląga.

***

ERKON- stawiamy na potencjał osób z niepełnosprawnościami

Aktualizacja regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie znajduje się TUTAJ

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie znajduje się TUTAJ

Harmonogram realizacji projektu:

 • w miesiącach kwiecień – czerwiec znajduje się TUTAJ (plik – xml* otwiera się w nowym oknie)
 • w miesiącach styczeń – marzec znajduje się TUTAJ (plik – xml* otwiera się w nowym oknie)
 • w miesiącach styczeń – marzec znajduje się TUTAJ (plik – xml* otwiera się w nowym oknie)
 • w miesiącach styczeń – marzec znajduje się TUTAJ (plik – xml* otwiera się w nowym oknie)
 • w miesiącach styczeń – marzec znajduje się TUTAJ (plik – xml* otwiera się w nowym oknie)
 • w miesiącach styczeń – marzec znajduje się TUTAJ (plik – xml* otwiera się w nowym oknie)
 • w miesiącach październik – grudzień znajduje się TUTAJ (plik – xml* otwiera się w nowym oknie) 
 • w miesiącach październik – grudzień  znajduje się TUTAJ (plik – xml* otwiera się w nowym oknie) 
 • w miesiącach październik – grudzień znajduje się TUTAJ  (plik – xml* otwiera się w nowym oknie) 
 • w miesiącach lipiec- wrzesień znajduje się TUTAJ  (plik – xml* otwiera się w nowym oknie) 

  ***

Asystent – pomocna dłoń z ERKONem 

Projekt, w ramach którego świadczone są usługi asystenta osób niepełnosprawnych, umożliwiające / wspomagające niezależność życia tych osób.

Odbiorcami usług asystenta są pełnoletni mieszkańcy Elbląga, posiadający aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności umiarkowanym lub znacznym (albo dokument równoznaczny).

Zakres usług asystenckich obejmuje wspieranie aktywności życiowej osób niepełnosprawnych, w tym między innymi:

 • bezpieczne dotarcie do lekarza, sklepu, urzędu…
 • wsparcie w samodzielnym załatwianiu spraw w instytucjach, poradniach…
 • pomoc w uczestnictwie w imprezach kulturalnych, rekreacyjnych, społecznych…
 • wyjście na spacer, na wystawę, do krewnych…
 • miłe i kreatywne spędzanie czasu w domu,
 • pomoc w organizowaniu korespondencji i informacji,
 • pomoc w „oswajaniu” elektronicznych komunikatorów itp.

Asystent nie świadczy usług pielęgniarskich i opiekuńczych.

Usługi  realizowane na terenie miasta Elbląga, w dni robocze, w godzinach od 8:00 do 17:00 (w szczególnych przypadkach, po indywidualnym uzgodnieniu, czas ten może być zmieniony).

Każda osoba korzystająca z usług asystenta, objęta jest nieodpłatnym wsparciem psychologa oraz specjalisty ds. aktywizacji społecznej.

Projekt współfinansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

***

Rodzina w Sielance

Elbląska Rada Konsultacyjna Osób Niepełnosprawnych oraz Elbląska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Sielanka” realizują projekt, którego celem jest wzrost integracji i aktywności społecznej mieszkańców ESM „Sielanka”.
Projekt zakłada wyposażenie jak największej liczby uczestników w kompetencje umożliwiające samodzielne funkcjonowanie w życiu i uniezależnienie się od wsparcia instytucjonalnego.
 
Dla uczestników projektu przygotowano następujące formy wsparcia:
 • poradnictwo prawne,
 • poradnictwo specjalistyczne dla osób niepełnosprawnych,
 • poradnictwo psychologiczne,
 • spotkania z konsultantem rodziny,
 • terapia indywidualna i grupowa,
 • warsztaty aktywizacyjne,
 • warsztaty prozdrowotne,
 • wyjazdy integracyjne,
 • poradnictwo dietetyczne,
 • zajęcia z terapeutą, z zakresu aktywizacji ruchowej,
 • festyn rodzinny dla uczestników w okresie letnim.
Projekt zapewnia zastosowanie  co najmniej 3 różnych form wsparcia w odniesieniu do każdej z rodzin uczestniczących w projekcie, a wsparcie w ramach projektu dostosowane do specyfiki potrzeb tej grupy docelowej.
 
Uczestnikami projektu ?Rodzina w Sielance? są osoby mieszkające w lokalach wskazanych w „wykazie adresów objętych projektem”, w tym:
 
 • osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
 • osoby z zaburzeniami psychicznymi lub niepełnosprawnością intelektualną o lekkim stopniu,
 • osoby niepełnosprawne z innych powodów o lekkim stopniu niepełnosprawności i osoby pełnosprawne, zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym spełniające przynajmniej 2 z niżej wymienionych przesłanek:
 • osoba niepracująca,
 • osoba z niepełnosprawnością,
 • osoba korzystająca ze świadczeń pomocy społecznej lub kwalifikująca się do objęcia takim wsparciem,
 • osoba przebywająca w pieczy zastępczej lub opuszczająca pieczę zastępczą,
 • osoba nieletnia, wobec której zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości,
 • osoba przebywająca w młodzieżowym ośrodku wychowawczym lub młodzieżowym ośrodku socjoterapii,
 • osoba z dzieckiem z niepełnosprawnością, o ile co najmniej jeden z rodziców lub opiekunów nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem z niepełnosprawnością,
 • osoba niesamodzielna ze względu na podeszły wiek, niepełnosprawność lub stan zdrowia,
 • osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem z dostępu do mieszkań,
 • osoba korzystająca z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.
Wsparciem objęte zostaje całe gospodarstwo domowe, czyli wszystkie osoby zamieszkałe z danym uczestnikiem.
 
DO POBRANIA:
 
Projekt realizowany jest ze Środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Wartość projektu ogółem: 894 062,50 zł
Dofinansowanie: 837 812,50 zł
Projekt realizowany od 01.11.2019 r. do 31.12.2022 r.  (3 tury projektu).
 
 

***

Punkt konsultacyjno – informacyjny
oraz doradczy

Jesteś osobą z niepełnosprawnością lub jej opiekunem? Potrzebujesz informacji, porady czy wskazówek pomocnych w rozwiązywaniu problemów na jakie napotykasz w codziennym życiu będąc osobą z niepełnosprawnością lub opiekunem? Elbląska Rada Konsultacyjna Osób Niepełnosprawnych zaprasza do punktu konsultacyjno-informacyjno-doradczego.

Specjalistyczne wsparcie w ramach punktu funkcjonującego w ERKON odbywać się będzie w postaci konsultacji indywidualnych. Usługi kierowane są do osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin oraz opiekunów zamieszkałych na terenie miasta Elbląga.

W ramach punktu udzielane będą informacje i wskazówki dotyczące:

 • podmiotów i instytucji udzielających pomocy i wsparcia osobom z niepełnosprawnościami oraz z zakresu ich działania,
 • edukacji, kształcenia integracyjnego, aktywizacji zawodowej i pomocy społecznej,
 • z zakresu funkcjonowania osób z niepełnosprawnościami, o sposobach i trybach załatwiania spraw w urzędach, dla wszystkich beneficjentów z zakresu wsparcia i rzecznictwa ich interesów,
 • form pomocy, z której mogą skorzystać osoby z niepełnosprawnością oraz ich rodziny, na temat rehabilitacji i leczenia,
 • uprawnień przysługujących osobie dotkniętej chorobą i możliwości uzyskania dofinansowania do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym,
 • informacji na temat spraw socjalnych dla osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin z zakresu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej i zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
 • możliwości i warunków ubiegania się o orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
 • zasad uzyskania dofinansowania do sprzętu rehabilitacyjnego, środków pomocniczych i technicznych oraz likwidacji barier,
 • poradnictwa obywatelskiego.

Udzielanie informacji i porad odbywać się będzie stacjonarnie w godzinach funkcjonowania punktu tj. od 8:00 do 16:00 (od poniedziałku do piątku) w siedzibie Elbląskiej Rady Konsultacyjnej Osób Niepełnosprawnych na Hetmańskiej 28 (1 piętro) jak również w formie zdalnej, poprzez kontakt telefoniczny, mailowy, za pośrednictwem komunikatorów internetowych, mediów społecznościowych ? tak by beneficjent wybrał dla siebie najbardziej dogodną formę kontaktu.

Siedziba punktu:
Elbląska Rada Konsultacyjna Osób Niepełnosprawnych, ul. Hetmańska 28, Elbląg
tel.: 55 232 69 35
e-mail: erkon@softel.elblag.pl

Zadanie pn. ?Prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego oraz doradczego dla osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin? dofinansowane jest ze środków Prezydenta Miasta Elbląga.

Asystent – pomocna dłoń (kontynuacja) 

Kliknij, by powiększyć

Projekt, w ramach którego świadczone są usługi asystenta osób niepełnosprawnych, umożliwiające / wspomagające niezależność życia tych osób.

Odbiorcami usług asystenta są pełnoletni mieszkańcy Elbląga, posiadający aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności umiarkowanym lub znacznym (albo dokument równoznaczny).

Zakres usług asystenckich obejmuje wspieranie aktywności życiowej osób niepełnosprawnych, w tym między innymi:

 • bezpieczne dotarcie do lekarza, sklepu, urzędu…
 • wsparcie w samodzielnym załatwianiu spraw w instytucjach, poradniach…
 • pomoc w uczestnictwie w imprezach kulturalnych, rekreacyjnych, społecznych…
 • wyjście na spacer, na wystawę, do krewnych…
 • miłe i kreatywne spędzanie czasu w domu,
 • pomoc w organizowaniu korespondencji i informacji,
 • pomoc w „oswajaniu” elektronicznych komunikatorów itp.

Asystent nie świadczy usług pielęgniarskich i opiekuńczych.

Usługi  realizowane na terenie miasta Elbląga, w dni robocze, w godzinach od 8:00 do 17:00 (w szczególnych przypadkach, po indywidualnym uzgodnieniu, czas ten może być zmieniony).

Każda osoba korzystająca z usług asystenta, objęta jest nieodpłatnym wsparciem psychologa oraz specjalisty ds. aktywizacji społecznej.

Projekt realizowany od 1.01.2021 do 31.03.2022 r.
współfinansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

***

Samodzielni Niepełnosprawni

Kliknij, by powiększyć

.

Celem projektu jest wzrost samodzielności osób niepełnosprawnych, rozwój bezpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego, rzecznictwa osób niepełnosprawnych, ich rodzin, nabycie wiedzy przez osoby niepełnosprawne i wykorzystanie jej w życiu codziennym, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu tych osób, poprzez nabycie wiedzy i samodzielności.

W ramach projektu „Samodzielni Niepełnosprawni”, osoby posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności (albo dokument równoznaczny), zameldowane w woj. warmińsko – mazurskim, korzystają z bezpłatnych porad prawnych oraz konsultacji psychologicznych. W ramach projektu podejmowane są też interwencje na rzecz osób, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej.

Zapisy – umówienie wizyty
W Elblągu:
? telefonicznie pod nr: 55 232 69 35
? lub osobiście ? w recepcji ERKON-u przy ul Hetmańskiej 28.

W Ostródzie
? telefonicznie pod nr: 785 425 131.

Edycja III projektu realizowana od 1.04.2021 r. do 31.03.2022 r.,
współfinansowana przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

***

„Zostań wolontariuszem z ERKONem”

Celem głównym naszego zadania jest promocja wolontariatu, a także wzrost wiedzy i świadomości o możliwościach zaangażowania w wolontariat, zwłaszcza u osób powyżej 50 roku życia.  Jeśli czujesz potrzebę pomagania innym, masz dużo wolnego czasu- zgłoś się do nas i zostań wolontariuszem.
Zapraszamy również na dni otwarte, które odbędą się :
29.11.2021 godz. 10.00- 13.00
15.12.2021 godz. 10.00- 13.00

***

ERKON – droga do niezależności

Projekt skierowany jest do osób:

 • niepełnosprawnych w wieku 15-64 lat,
 • pełnosprawnych w wieku 15-64 lat – bezrobotnych i długotrwale bezrobotnych,
 • korzystających z pomocy społecznej,
 • osób, które ukończyły Program Aktywnej Integracji (PAI),
 • i do korzystających z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa (PO PŻ).

W ramach projektu zapewnia się 12-miesięczne wsparcie dla każdego Uczestnika, w następujących obszarach:

 • wsparcie grupowe i indywidualne świadczone przez : psychologa, doradcę zawodowego, coacha, trenera pracy,
 • warsztaty grupowe z psychologiem oraz doradcą zawodowym,
 • szkolenia zawodowe dostosowane indywidualnie (za które Ci zapłacimy),
 • zwrot kosztów dojazdów do ERKON-u dla osób spoza Elbląga,
 • wsparcie w podjęciu odpowiedniej ścieżki kariery zawodowej,
 • wsparcie psychologa,
 • wsparcie w znalezieniu zatrudnienia,
 • porady prawne.

Projekt realizowany od 1.11.2019 r. do 31.12.2021 r.  – dwie tury projektu,

„ERKON – droga do niezależności” – projekt realizowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

DDN
wartość ogółem : 1 080 801,60 zł
wnioskowane dofinansowanie : 1 015 255,20 zł

***

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

Program, w ramach którego świadczymy wsparcie w zakresie realizowania codziennych czynności oraz funkcjonowania w życiu społecznym osób z niepełnosprawnościami.

Program jest elementem polityki społecznej państwa w obszarach:

 • poprawy jakości i samodzielności życia osób z niepełnosprawnościami;
 • wsparcia oraz pomocy adekwatnej do potrzeb;
 • pomocy w dostępie do wydarzeń społecznych, imprez kulturalnych, sportowych itp.;
 • dążenia do poprawy funkcjonowania osób w ich najbliższym środowisku.

// W ramach Programu nie są świadczone usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej //.

Odbiorcy usług asystenckich to osoby legitymujące się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności znacznym i umiarkowanym (lub równoważnym) ze wszystkimi rodzajami niepełnosprawności.

Obecnie Programem objętych jest 15 osób, w tym 13 osób z niepełnosprawnościami w stopniu znacznym i umiarkowanym oraz 2 dzieci w wieku do 16 roku życia, zgodnie z wymogami Programu.

Zgodnie z ideą usług asystenta osobistego osób niepełnosprawnych, jedna osoba zaopiekowana jest przez jednego asystenta w wymiarze 20 godzin miesięcznie.

 

Podstawą prawną Programu jest art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 23.10.2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1787)

***

Punkt Konsultacyjny

profilaktyki problemów alkoholowych i przemocy dla osób z niepełnosprawnością:

Zapobieganie alkoholizmowi

wśród osób z niepełnosprawnościami

DNI OTWARTE:

27.10.2021 r. oraz 17.11.2021 r. od godz. 10:00 do 13:00

spotkania konsultacyjne:

 • Specjalista ds. promocji oraz prewencji; 
 • Psycholog; 
 • Asystent pierwszego kontaktu;
 • Psychopedagog.

Do pobrania:

***

Zostań wolontariuszem z ERKONEM

 
Celem głównym naszego zadania jest promocja wolontariatu, a także wzrost wiedzy i świadomości o możliwościach zaangażowania w wolontariat, zwłaszcza u osób powyżej 50 roku życia. 
Jeśli czujesz potrzebę pomagania innym, masz dużo wolnego czasu- zgłoś się do nas i zostań wolontariuszem.
 

***

Od bierności do aktywności II edycja

Projekt skierowany do osób:

 • niepełnosprawnych w wieku 15-64 lat,
 • pełnosprawnych w wieku 15-64 lat ? bezrobotnych i długotrwale bezrobotnych (profil III),
 • korzystających z pomocy społecznej,
 • tych, które ukończyły Program Aktywnej Integracji (PAI),
 • oraz do korzystających z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa (PO PŻ).

W ramach projektu zapewniono 12-miesięczne wsparcie dla każdego Uczestnika projektu, w tym:

 • wsparcie grupowe i indywidualne świadczone przez : psychologa, doradcę zawodowego, coacha, trenera pracy,
 • warsztaty grupowe z psychologiem oraz doradcą zawodowym,
 • kursy oraz szkolenia zawodowe (za które Ci dodatkowo zapłacimy),
 • zwrot kosztów dojazdów do ERKONU dla osób spoza Elbląga,
 • wsparcie w podjęciu odpowiedniej ścieżki kariery zawodowej,
 • porady prawne,
 • wsparcie w znalezieniu zatrudnienia,
 • staże zawodowe.

Projekt zrealizowany od 1.03.2019 r. do 30.06.2021 r.
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wartość ogółem : 1 082 481,60 zł.
Wnioskowane dofinansowanie : 1 016 481,60 zł.

***

„Razem z Tobą”

razem 2-1Projekt zrealizowany w okresie 1.01.2018 – 31.03.2021 r.

Celem projektu było przekazywanie informacji, które pomagają osobom z niepełnosprawnościami i ich najbliższym korzystać z przysługujących im uprawnień, osiągnięć współczesnej medycyny i techniki, a także zachęcają do szerszego udziału w życiu społecznym. Budowanie pozytywnego wizerunku osób z niepełnosprawnościami poprzez prezentację ich osiągnięć. Przybliżanie społeczeństwu problemów tychże osób.

Projekt współfinansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

***

Samodzielni w pracy

Kliknij, by powiększyć

swp

Projekt ?Samodzielni w pracy?, to pomoc w wejściu na otwarty rynek pracy, którą objęci są niepełnosprawni mieszkańcy województwa warmińsko – mazurskiego.

Celem projektu było wejście 40 osób niepełnosprawnych (beneficjentów projektu) na otwarty rynek pracy oraz wzrost poziomu zatrudnienia osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności na otwartym rynku pracy w województwie warmińsko – mazurskim, wzrost dostępu tych osób do wsparcia zawodowego i pośrednictwa pracy dostosowanego do ich specyficznych potrzeb.

Proces realizacji projektu był systematycznie monitorowany przez zespół specjalistów (psycholog, doradca zawodowy, specjalista ds. aktywizacji zawodowej, trener pracy), ze szczególnym uwzględnieniem:

 • przygotowania beneficjenta do wejścia na otwarty rynek pracy i poszukiwania dopasowanej oferty pracy,
 • regularnego kontaktu z beneficjentem i wsparcia go w trudnych sytuacjach,
 • utrzymania motywacji tej osoby do usamodzielniania się i do pracy zawodowej,
 • niwelowania problemów natury społecznej i różnego rodzaju obaw,
 • stałego nadzoru nad charakterem i przebiegiem wykonywanej pracy,
 • współdziałania z pracodawcą w zakresie dotyczącym zasad i warunków zatrudnienia beneficjenta.

Projekt realizowany od 1.01.2018 r. do 31.03.2021 r.,
współfinansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

***

ERKON – Samodzielni w działaniu

Nowe kwalifikacje, aktywność zawodowa i społeczna, satysfakcja osobista i po prostu LEPSZE ŻYCIE! 

Projekt skierowany do osób:

 • niepełnosprawnych w wieku 15-64 lat,
 • pełnosprawnych w wieku 15-64 lat – bezrobotnych i długotrwale bezrobotnych,
 • korzystających z pomocy społecznej,
 • osób, które ukończyły Program Aktywnej Integracji (PAI),
 • i do korzystających z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa (PO PŻ).

W ramach projektu zapewniono 12-miesięczne wsparcie dla każdego Uczestnika projektu, w następujących obszarach:

 • wsparcie grupowe i indywidualne świadczone przez : doradcę zawodowego, coacha, trenera pracy,
 • warsztaty grupowe z psychologiem oraz doradcą zawodowym,
 • kursy oraz szkolenia zawodowe (za które Ci dodatkowo zapłacimy),
 • zwrot kosztów dojazdów do ERKONU dla osób spoza Elbląga,
 • wsparcie w podjęciu odpowiedniej ścieżki kariery zawodowej,
 • staże zawodowe dobrane indywidualnie – optymalnie pod Uczestnika,
 • indywidualne konsultacje psychologiczne,
 • porady prawne (prawnik przyjmuje w każdy piątek w siedzibie ERKON)
 • wsparcie w znalezieniu zatrudnienia.

Projekt zakończony 31.03.2021

Współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

***

Samodzielni Niepełnosprawni

Kliknij, by powiększyć

.

Cel projektu – wzrost samodzielności osób niepełnosprawnych, rozwój bezpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego, rzecznictwa osób niepełnosprawnych, ich rodzin, nabycie wiedzy przez osoby niepełnosprawne i wykorzystanie jej w życiu codziennym, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu tych osób, poprzez nabycie wiedzy i samodzielności.

W ramach projektu „Samodzielni Niepełnosprawni”, osoby posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności (albo dokument równoznaczny), zameldowane w woj. warmińsko – mazurskim, korzystały z bezpłatnych porad prawnych oraz konsultacji psychologicznych. W ramach projektu podejmowano też interwencje na rzecz osób, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej.

Obecnie realizowana jest III edycja projektu  (od 1.04.2021 r. do 31.03.2022 r.)

Projekt współfinansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

***

Asystent – pomocna dłoń(II edycja) 

Kliknij, by powiększyć

 

 

Projekt, w ramach którego świadczono usługi asystenta osób niepełnosprawnych, umożliwiające / wspomagające niezależność życia tych osób.

Odbiorcami usług asystenta byli pełnoletni mieszkańcy Elbląga, posiadający aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności umiarkowanym lub znacznym (albo dokument równoznaczny).

Zakres usług asystenckich obejmował wspieranie aktywności życiowej osób niepełnosprawnych, w tym między innymi:

 • bezpieczne dotarcie do lekarza, sklepu, urzędu…
 • wsparcie w samodzielnym załatwianiu spraw w instytucjach, poradniach…
 • pomoc w uczestnictwie w imprezach kulturalnych, rekreacyjnych, społecznych… 
 • wyjście na spacer, na wystawę, do krewnych…
 • miłe i kreatywne spędzanie czasu w domu,
 • pomoc w organizowaniu korespondencji i informacji,
 • pomoc w „oswajaniu” elektronicznych komunikatorów itp.

Asystent nie świadczy usług pielęgniarskich i opiekuńczych.

Usługi  realizowane na terenie miasta Elbląga, w dni robocze, w godzinach od 8:00 do 17:00 (w szczególnych przypadkach, po indywidualnym uzgodnieniu, czas ten może być zmieniony).

Każda osoba korzystająca z usług asystenta, objęta była nieodpłatnym wsparciem psychologa.

 

Projekt realizowany od 1.01.2020 do 31.12.2020 r.
Współfinansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

***

ERKONowska szkoła dla rodzica

 

to cykl 10 bezpłatnych spotkań warsztatowych, gdzie każde spotkanie trwa do  2,5  godziny.

 

DLA KOGO?

Projekt skierowany był do osób zamieszkałych na terenie powiatów:
elbląskiego i braniewskiego, które legitymują się orzeczeniem o niepełnosprawności lub równoznacznym i spełniają jedno z poniższych kryteriów, tj.:

 • posiadają dzieci do lat 10,
 • spodziewają się dziecka,
 • planują posiadanie dziecka w przyszłości!

 

CELEM PROJEKTU BYŁO
wspieranie rodziców w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dziećmi, poprzez pogłębianie umiejętności rozumienia swojego dziecka, jego potrzeb i możliwości;

Zrozumienie,
jak postawy wychowawcze rodziców wpływają na rozwój i funkcjonowanie dziecka;

Poznanie zasad,
które pomagają rodzicom w rodzicielskiej codzienności;.

Jak mówić
żeby dzieci Was słuchały i jak słuchać, żeby dzieci chciały mówić
czyli
jak budować dobrą komunikację i bliskość z dzieckiem.

 

Projekt zrealizowany od 01.09.2020 r. do 18.12.2020 r.
współfinansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

***

Centrum Integracji Społecznej ERKON

II tura

Projektem objęte zostały osoby z Elbląga i powiatu elbląskiego w wieku od 15 do 64 lat nie  posiadające prawa do:

 • zasiłku dla bezrobotnych, zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego,
 • renty strukturalnej, renty z tytułu niezdolności do pracy, emerytury,
 • nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego,

w tym:

 • osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności,
 • osoby pełnosprawne bezrobotne / nieaktywne zawodowo,
 • osoby korzystające z pomocy społecznej.

Projekt zakładał m.in.:

 • wsparcie trenera pracy, psychologa i doradcy zawodowego,
 • pomoc w znalezieniu zatrudnienia,
 • pracownie zawodowe,
 • praktyki zawodowe, kursy, szkolenia,
 • świadczenie integracyjne na czas trwania projektu.

Przebieg realizacji projektu:

 • zebranie grupy,
 • 2 miesięczne warsztaty z psychologiem oraz doradcą zawodowym (4 dni w tygodniu),
 • spotkania indywidualne oraz grupowe z psychologiem i doradcą zawodowym,
 • praktyki zawodowe na pracowniach wewnętrznych oraz na otwartym rynku pracy,
 • szkolenia,
 • zatrudnienie i monitoring.

Osoby dojeżdżające na zajęcia spoza Elbląga otrzymywały zwrot kosztów dojazdu,
uczestnikom CIS ERKON zapewniono jeden gorący posiłek dziennie.

Projekt  realizowany od 01.10.2019 r. do 30.09.2020 r. (II tura projektu),
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

***

Aktywizuj się z ERKON-em

?Aktywizuj się z ERKON-em: aktywizacja społeczno ? zawodowa osób z niepełnosprawnością?

Cel projektu
Celem projektu jest podniesienie aktywności społeczno ? zawodowej 60 osób z niepełnosprawnością, zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

Uczestnicy projektu
Beneficjentami ?Aktywizuj się z ERKON-em? są osoby niepełnosprawne (z różnymi stopniami i rodzajami niepełnosprawności) w wieku 15-64 lat, zamieszkałe na terenie Elbląga i powiatu elbląskiego.

Beneficjenci projektu zostają objęci następującymi działaniami:

 • indywidualne i grupowe wsparcie psychologa,
 • poradnictwo prawne,
 • indywidualne oraz grupowe wsparcie doradcy zawodowego,
 • usługa trenera pracy oraz specjalisty ds. aktywizacji społeczno-zawodowej,
 • szkolenia,
 • staże,
 • zatrudnienie i monitoring pracy.

Projekt realizowany od 1.11.2017 r. do 31.12.2019 r. /*
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
_____________
/* Czas realizacji został przedłużony do 30.04.2020 r. dla 15 beneficjentów projektu. 

***

Asystent – pomocna dłoń

Kliknij, by powiększyć

.

?Asystent ? pomocna dłoń? to pierwsza edycja projektu, w ramach którego świadczymy bezpłatne usługi asystenta osoby niepełnosprawnej z jednoczesnym wsparciem psychologa. 

Odbiorcami usług asystenta są osoby pełnoletnie, posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności umiarkowanym lub znacznym (albo dokument równoznaczny).

Zakres usług asystenckich obejmuje wspieranie aktywności życiowej osób niepełnosprawnych, w tym między innymi:
? bezpieczne dotarcie do lekarza, urzędu, sklepu,
? wyjście na spacer, na wystawę, do krewnych,
? miłe spędzenie czasu w domu, przy lekturze, na rozmowie itp. 

Każda osoba korzystająca z usług asystenta, objęta jest nieodpłatnym wsparciem psychologa.

Usługi asystenckie realizowane są w dni robocze, w godzinach od 8:00 do 17:00 (w szczególnych przypadkach, po indywidualnym uzgodnieniu, czas ten może być zmieniony).

Zapisy
? telefonicznie pod nr: 55 232 69 35 lub 516 264 822,
? osobiście ? w recepcji ERKON-u przy ul Hetmańskiej 28 w Elblągu.

Projekt realizowany od 1.01.2019r. do 31.12.2019r.,
współfinansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

***

Razem z Tobą

Czas trwania projektu 01.04.2017 r. ? 31.12.2017 r.

Celem projektu jest zapewnienie osobom niepełnosprawnym dostępu do informacji poprzez wydawanie gazety w formie papierowej „Razem z Tobą” oraz portalu internetowego pod tą samą nazwą.  Przekazywanie informacji, które pomogą osobom z niepełnosprawnościami i ich najbliższym korzystać z przysługujących im uprawnień, osiągnięć współczesnej medycyny i techniki, a także zachęcą do szerszego udziału w życiu społecznym. Budowanie pozytywnego wizerunku osób z niepełnosprawnościami poprzez prezentację ich osiągnięć. Przybliżanie społeczeństwu problemów tychże osób.

Projekt finansowany z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

***

OD BIERNOŚCI DO AKTYWNOŚCI- aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Czas trwania projektu: od 01.04.2017 do 30.04.2019

Celem projektu jest podniesienie aktywności społeczno- zawodowej 60 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w wieku 15-64. Wszystkie działania podjęte podczas realizacji projektu opierają się na wykorzystaniu modelu zatrudnienia wspomaganego. Uczestnicy projektu będą objęci wsparciem psychologa, doradcy zawodowego, trenera pracy, a także poradnictwem prawnym oraz specjalistycznym. Przewidziane są również warsztaty grupowe z psychologiem jak i doradcą zawodowym. Innymi formami wsparcia są 3-miesięczne staże oraz szkolenia zawodowe.

Projekt współfinansowany z EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020

nowe-zycie-zysk

***

Samodzielny Niepełnosprawny

Czas trwania projektu 01.01.2016 r. ? 31.12.2016 r.

Projekt ?Samodzielny Niepełnosprawny? współfinansowany ze środków PFRON, realizowany w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.
Celem projektu jest zapewnienie osobom niepełnosprawnym dostępu do informacji i specjalistycznych usług poprzez świadczenie doraźnych usług dla osób niepełnosprawnych oraz udzielanie bezpośrednich informacji dla osób niepełnosprawnych i ich otoczenia.

pfron-logo

 

Projekt finansowany z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

***

W drodze do samodzielności

Czas trwania projektu 01.04.2015 r. ? 31.03.2017 r.

Jego celem jest wejście osób niepełnosprawnych na otwarty rynek pracy bez wykorzystania metody zatrudnienia wspomaganego poprzez:

 • doradztwo zawodowe
 • przygotowanie i wdrożenie indywidualnego planu drogi życiowej i zawodowej
 • prowadzenie specjalistycznego poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy, mających na celu przygotowanie do aktywnego poszukiwania pracy i utrzymania w zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.

pfron-logo

 

Projekt finansowany z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

***

Razem z Tobą

Czas trwania projektu 01.01.2014 r. ? 31.03.2017 r.

Celem projektu jest zapewnienie osobom niepełnosprawnym dostępu do informacji i specjalistycznych usług poprzez wydawanie gazety w formie papierowej „Razem z Tobą” oraz portalu internetowego pod tą samą nazwą.  Celem jest również przekazywanie informacji, które pomogą osobom niepełnosprawnym korzystać z przysługujących im uprawnień, osiągnięć współczesnej medycyny i techniki, a także zachęcą do szerszego udziału w życiu społecznym. Budowanie pozytywnego wizerunku osób niepełnosprawnych poprzez prezentację ich osiągnięć. Przybliżanie społeczeństwu problemów osób niepełnosprawnych i działalności organizacji pozarządowych.

pfron-logo

 

Projekt finansowany z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

***

Projekt ?Trening dobrze ustawiony?

Projekt realizowany jest przez Elbląską Radę Konsultacyjną Osób Niepełnosprawnych w partnerstwie z Warmińsko-Mazurskim Sejmikiem Osób Niepełnosprawnych, Powiatowym Urzędem Pracy w Elblągu i Agencją Ochrony Garda w Olsztynie.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki działanie : Niepełnosprawni na rynku pracy.

Budżet projektu wynosi 2 993 tys. zł.

Projekt realizowany jest od lipca 2013 roku do końca sierpnia 2015 według wypracowanego przez ERKON Modelu Zatrudnienia Wspomaganego ? Wiek Gorącego Ziemniaka.

?Trening dobrze ustawiony? skierowany jest do 160 osób niepełnosprawnych w wieku od 18 do 64 lat szczególnie zagrożonych wykluczeniem społecznym ze względu na niepełnosprawność, w tym intelektualną, niezdolność do samodzielnego uzyskania pracy i trzymania się w zatrudnieniu.

Uczestnicy projektu pochodzą z terenu powiatów grodzkich i ziemskich : elbląskiego i olsztyńskiego.

Projekt realizowany jest w dwóch rocznych edycjach dla odrębnie rekrutowanych grup beneficjentów. Każda z tych grup otrzyma profesjonalne wsparcie, na które składa się indywidualne i grupowe wsparcie psychologiczne oraz doradcy zawodowego, trening podstawowych umiejętności życiowych i trening pracy prowadzony przez osobistego trenera.

Każdy z uczestników przejdzie w rzeczywistych warunkach pracy indywidualną diagnozę praktycznych umiejętności zawodowych oraz ? szyte na miarę? szkolenie zawodowe dostosowane do indywidualnych predyspozycji i preferencji.

Uczestnicy mają też możliwość zweryfikowania nabytych umiejętności zawodowych podczas trzymiesięcznych staży zawodowych organizowanych we współpracujących z projektem zakładach pracy.

Celem głównym projektu jest wzrost aktywności społecznej i zawodowej wśród 160 uczestników projektu.

Cele szczegółowe jak wzrost aktywności życiowej, wzrost umiejętności identyfikacji i wykorzystywania własnych zasobów osobowościowych i zawodowych, wzrost umiejętności poruszania się na rynku pracy oraz szans zatrudnieniowych uczestników planujemy uzyskać

głównie poprzez podniesienie poziomu motywacji do zmiany w zakresie zarządzania własnym życiem osobistym i zawodowym.

Rekrutacja do projektu jest zakończona.

***

Projekt ? 50 PLUS PRACA?

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet Rynek pracy otwarty dla wszystkich, działanie Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie.

Wartość projektu 798 800 zł.

Projekt trwać będzie od kwietnia 2014 roku do końca czerwca 2015 roku.

Skierowany jest do 45 osób, które ukończyły 50 rok życia, są nieaktywne zawodowo, bezrobotne, w tym długotrwale i zdeterminowane do zmiany swojej sytuacji życiowej i zawodowej, zamieszkują powiaty elbląski i braniewski.

Praca z beneficjentami projektu prowadzona będzie w oparciu o model zatrudnienia wspomaganego ?Wiek gorącego ziemniaka?, w którym bazujemy na mocnych stronach naszych klientów, kształtujemy umiejętności, które pozwolą na radzenie sobie w zmieniających się warunkach realnego rynku pracy.

Uczestnicy projektu w pierwszym etapie spotkają się z lekarzem medycyny pracy, którego zadaniem jest zdiagnozowanie czy u kandydatów nie ma barier zdrowotnych do wykonywania pracy. W następnych etapach spotykać się będą z psychologiem, doradcą zawodowym oraz trenerem pracy. Specjaliści projektowi wykorzystując narzędzia takie jak trening pracy, coaching, diagnozę praktycznych umiejętności zawodowych zbudują plan rozwoju osobistego, którego ważnym elementem będą ?szyte na miarę? szkolenia zawodowe a efektem końcowym podjęcie pracy i utrzymanie się w niej. Rekrutacja do projektu jest już zakończona.

***

Integracja beneficjentów połączona z dogoterapią – przygotowanie osób z niepełnosprawnościami do wejścia na otwarty rynek pracy. 

###

Promocja projektów współfinansowanych przez PFRON dotyczących zatrudnienia wspomaganego oraz wydawnictwa wśród gości z Danii i Szwecji  podczas ich wizyty w naszym Stowarzyszeniu.

42560364_334996197250866_6164104369928142848_o

***

Pakt na rzecz aktywizacji elbląskiego rynku pracy ? rozwój partnerstwa

Projekt polegał na stworzeniu nowoczesnej sieci współpracy i komunikacji pomiędzy lokalnymi instytucjami rynku pracy.

Przez indywidualne ścieżki zawodowe powrót osób niepełnosprawnych na rynek pracy

Projekt kierowany był do 200 ON z miasta Elbląga oraz miast i gmin Tolkmicko i Pasłęk, o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, które po raz pierwszy wchodzą na rynek pracy, są długotrwale bezrobotne, mają największe trudności z wejściem na rynek pracy.

Każda praca się opłaca

Celem projektu był wzrost aktywności zawodowej 50 ON pozostających bez zatrudnienia z powiatu ziemskiego i grodzkiego elbląskiego oraz braniewskiego.

Praca na miarę

Celem ogólnym projektu był wzrost aktywności zawodowej 80 ON, zarówno kobiet i mężczyzn pozostających bez zatrudnienia z powiatu ziemskiego i grodzkiego elbląskiego oraz olsztyńskiego.

Informacja ? Wsparcie – Praca

Celem projektu był wzrost aktywności społeczno zawodowej 150 ON pozostających bez zatrudnienia z miasta Elbląg oraz gminy Elbląg, Pasłęk, Tolkmicko, Frombork.

Od regresu do sukcesu

Celem projektu było podniesienie i dostosowanie kwalifikacji zawo-dowych do potrzeb lokalnego rynku pracy dla 11 osób zagrożonych utratą pracy i zwolnionych z przyczyn zależnych od pracodawcy z powiatu ziemskiego i grodzkiego elbląskiego.

Pokonać kryzys

Projekt skierowany do 10 osób niepełnosprawnych ? bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo po 45 roku życia z terenu miasta Elbląga.

Działam, więc jestem

Projekt zakładał udzielenie jednorazowych dotacji inwestycyjnych na utworzenie własnej działalności gospodarczej lub spółdzielni socjalnej jak i również wsparcie pomostowe. Projekt swym zasięgiem obejmował powiaty: braniewski, elbląski ziemski oraz miast Elbląg.

Indywidualne ścieżki zatrudnienia

Projekt ponadnarodowy, innowacyjny, realizowany z w partnerstwie z fińską organizacją oraz PUP w Elblągu. Odbiorcami projektu były 32 osoby bezrobotne lub nieaktywne zawodowo w wieku powyżej 45 lat, w tym 22 osoby niepełnosprawne.

Start do pracy

Celem projektu było zwiększenie aktywności zawodowej u 80% osób z grupy 10 osób pozostających bez zatrudnienia z gminy miasta Pasłęk.

Praca = samodzielność

Projekt skierowany do osób niepracujących w wieku 18-64 lata, posiadających orzeczenie o niepełnosprawności słuchowej lub psychicznej lub intelektualnej, zamieszkujące powiaty grodzkie i ziemskie: elbląski i olsztyński.

WamaBoss

Wypracowanie innowacyjnych mechanizmów społecznej odpowiedzialności biznesu skierowanych do przedsiębiorstw (MMŚP) z woj. warmińsko-mazurskiego i upowszechnianie ich poprzez zawiązanie sieci współpracy i opracowanie 2 modeli wspierających wdrożenie strategii CSR w przedsiębiorstwach, w oparciu o fińskie rozwiązania systemowe w latach 2011 -2014.

Praca się opłaca

Celem ogólnym projektu był wzrost aktywności zawodowej 30 osób niepełnosprawnych po 45 roku życia pozostających bez zatrudnienia z powiatu ziem-skiego i grodzkiego elbląskiego.

? Aktywizuj się z ERKON-em?

(w związku z tym, że strona będzie funkcjonować od nowego roku ten projekt będzie już skończony stąd jego miejsce tutaj)

Projekt współfinansowany jest przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, priorytet Aktywne społeczeństwo, kierunek działania Wspieranie aktywnych form integracji społecznej. Budżet projektu wynosił 53 400 zł. Projekt realizowany był od 1 czerwca do 31 grudnia 2014 roku i skierowany jest do 50 osób niepełnosprawnych z Elbląga i powiatu elbląskiego. Celem projektu było umożliwienie jego beneficjentom pełniejszego i aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalno-społecznym, poprawa jakości życia ich i ich rodzin poprzez poszukiwanie i tworzenie nowym możliwości realizowania się społecznego. Ważnym jest także zwrócenie uwagi środowisk i instytucji kulturalnych, społecznych i sportowych na problematykę osób niepełnosprawnych, zainicjowanie kontaktu i nawiązanie współpracy w tworzeniu przestrzeni do społecznego funkcjonowania tych osób. Cele zostały osiągniete poprzez zdiagnozowanie zainteresowań, pasji i umiejętności liderskich uczestników projektu oraz rozwijanie ich poprzez udział w sekcjach zainteresowań : rękodzielniczej, fotograficznej, sportowo-rekreacyjnej, komputerowej. Dzięki uczestnictwu i współtworzeniu poszczególnych sekcji, beneficjenci przekonają się, że ich praca a przez to oni sami mają inną, wyższą wartość.