Samodzielni Niepełnosprawni III

Celem projektu jest wzrost samodzielności osób niepełnosprawnych, rozwój bezpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego, rzecznictwa osób niepełnosprawnych, ich rodzin, nabycie wiedzy przez osoby niepełnosprawne i wykorzystanie jej w życiu codziennym, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu tych osób, poprzez nabycie wiedzy i samodzielności.

W ramach projektu „Samodzielni Niepełnosprawni II”, osoby posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności (albo dokument równoznaczny), zameldowane w woj. warmińsko – mazurskim, korzystają z bezpłatnych porad prawnych oraz konsultacji psychologicznych. W ramach projektu podejmowane są też interwencje na rzecz osób, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej.

Projekt współfinansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

***

Aktywizuj się z ERKONem

Celem projektu jest aktywne włączenie osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym- osób z niepełnosprawnościami poprzez poprawę i wzmocnienie ich sytuacji społeczno-zawodowej.

Projekt zakłada wzrost poziomu zatrudnienia 45 OzN na otwartym rynku pracy z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności, lekkim wydanym z uwagi na upośledzenie umysłowe, choroby psychiczne, niepełnosprawność sprzężoną. Projekt ma na celu wzrost dostępu OzN do wsparcia zawodowego tj. poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy dostosowanego do ich specyficznych potrzeb w województwie warmińsko-mazurskim.

Okres realizacji- 01 kwietnia 2023 roku do dnia 31 marca 2026 roku

 

***

Absolwent

Zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie ABSOLWENT osoby ze wszystkimi stopniami niepełnosprawności z wyższym wykształceniem* zamieszkałe na terenie województw warmińsko-mazurskiego i pomorskiego.

W ramach projektu oferujemy pomoc w uzyskaniu zatrudnienia poprzez:

 • wsparcie doradcy zawodowego

 • wsparcie asystenta/pośrednika pracy

 • wsparcie psychologa/ indywidualne oraz grupowe

 • wsparcie specjalisty ds. aktywizacji społeczno-zawodowej

 • warsztaty praktycznych umiejętności na rynku pracy 

 • szkolenia stanowiskowe

 • staże zawodowe

* Projekt skierowany jest do osób, które realizują ostatni lub przedostatni semestr nauki w szkole wyższej lub są absolwentami szkoły wyższej, do 5 lat po ukończeniu studiów

Jeśli spełniasz powyższe kryteria i potrzebujesz wsparcia w poszukiwaniach swojej wymarzonej pracy, zapraszamy do udziału w projekcie.

tel: 516-264-836 / 55-232-69-35

e-mail: erkon@softel.elblag.pl

***

Samodzielni Niepełnosprawni II

Celem projektu jest wzrost samodzielności osób niepełnosprawnych, rozwój bezpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego, rzecznictwa osób niepełnosprawnych, ich rodzin, nabycie wiedzy przez osoby niepełnosprawne i wykorzystanie jej w życiu codziennym, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu tych osób, poprzez nabycie wiedzy i samodzielności.

W ramach projektu „Samodzielni Niepełnosprawni II”, osoby posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności (albo dokument równoznaczny), zameldowane w woj. warmińsko – mazurskim, korzystają z bezpłatnych porad prawnych oraz konsultacji psychologicznych. W ramach projektu podejmowane są też interwencje na rzecz osób, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej.

Zapisy – umówienie wizyty
W Elblągu:
? telefonicznie pod nr: 55 232 69 35
? lub osobiście ? w recepcji ERKON-u przy ul Hetmańskiej 28.

W Ostródzie
? telefonicznie pod nr: 785 425 131.

Projekt współfinansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

***

 

***

Bądź aktywny zawodowo

Celem projektu jest:

 • wzmocnienie Twoich kwalifikacji,  motywacji i pewności siebie
 • powrót / wejście na własną, indywidualnie dopasowaną do Ciebie ścieżkę zawodową
 • osiągnięcie satysfakcjonującej Cię niezależności i samodzielności.

Zapraszamy do udziału osoby:

 • zamieszkałe na terenie województw: warmińsko-mazurskiego oraz pomorskiego
 • w wieku aktywności zawodowej
 • bezrobotne

Oferujemy 12-miesięczne wsparcie dla każdego uczestnika projektu, w tym:

 • szkolenia zawodowe
 • staże zawodowe
 • wsparcie trenera pracy
 • wsparcie doradcy zawodowego
 • wsparcie psychologa
 • pomoc w znalezieniu pracy

REKRUTACJA:

Elbląg
ul. Hetmańska 28

 • osobiście w siedzibie ERKON (piętro IV, godz. 8-16)
 • telefonicznie: 516 264 836

Gdańsk
ul. Grunwaldzka 8

 • wyłącznie telefonicznie: 516 264 836

Projekt realizowany od 1.04.2022 r. do 31.03.2024 r. 

***

 

***

„Razem z Tobą
– informujemy, integrujemy”

razem 2-1Celem projektu jest przekazywanie informacji, które pomogą osobom z niepełnosprawnościami i ich najbliższym korzystać z przysługujących im uprawnień, osiągnięć współczesnej medycyny i techniki, a także zachęcą do szerszego udziału w życiu społecznym. Budowanie pozytywnego wizerunku osób z niepełnosprawnościami poprzez prezentację ich osiągnięć. Przybliżanie społeczeństwu problemów tychże osób.

Projekt realizowany od 1.04.2021 r. do 31.03.2024 r.,
współfinansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

***

„Profesjonalna kadra CIS ERKON”

MINISTERSTWO RODZINY i POLITYKI SPOŁECZNEJ

Program na rzecz zatrudnienia socjalnego na lata 2023?2025.

Priorytet 3 :Wzmocnienie instytucjonalne PZS1. Wspieranie rozwoju zawodowego kadry PZS.

Zadanie wiodące ? 1.Wspieranie rozwoju zawodowego kadry PZS.

Sfera działalności pożytku publicznego działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Kwota dofinansowania: 73.000,00 zł.

Całkowity koszt zadania: 84.900.00 zł

Projekt pt. ?PROFESJONALNA KADRA CIS ERKON? realizowany będzie przez  ELBLĄSKĄ RADĘ KONSULTACYJNĄ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH w ciągu dziesięciu miesięcy w okresie od dnia:  01.03.2023-31.12.2023

Zadanie realizowane będzie w dwóch formułach

– stacjonarna ? w siedzibie ERKON  Elblągu

– wyjazdowa

Projekt skierowany jest do 20 osób pracowników merytorycznych ERKON. Uczestnikami  projektu będą osoby bezpośrednio pracujące z beneficjentami projektów realizowanych przez ERKON w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w tym osób z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotnych:

-trenerzy pracy

-asystenci pracy

-pośrednicy pracy

-pracownik socjalny

-specjaliści ds. aktywizacji społeczno-zawodowej

-doradcy zawodowi

– psychologowie

-instruktorzy pracowni CIS

Celem głównym projektu jest Profesjonalizacja PZS przez wspieranie rozwoju zawodowego. Zaplanowaliśmy następujące tematy szkoleń: 

 • KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA;
 • NEGOCJACJE;
 • MEDIACJE;
 • BUDOWANIE MOTYWACJI ? COACHING;
 • SPECYFIKA I POTERZEBY BIO-PSYCHO-SPOŁECZNE OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOSCIAMI.