Zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie ABSOLWENT osoby ze wszystkimi stopniami niepełnosprawności z wyższym wykształceniem* zamieszkałe na terenie województw warmińsko-mazurskiego i pomorskiego.

W ramach projektu oferujemy pomoc w uzyskaniu zatrudnienia poprzez:

 • wsparcie doradcy zawodowego

 • wsparcie asystenta/pośrednika pracy

 • wsparcie psychologa/ indywidualne oraz grupowe

 • wsparcie specjalisty ds. aktywizacji społeczno-zawodowej

 • warsztaty praktycznych umiejętności na rynku pracy 

 • szkolenia stanowiskowe

 • staże zawodowe

* Projekt skierowany jest do osób, które realizują ostatni lub przedostatni semestr nauki w szkole wyższej lub są absolwentami szkoły wyższej, do 5 lat po ukończeniu studiów

Jeśli spełniasz powyższe kryteria i potrzebujesz wsparcia w poszukiwaniach swojej wymarzonej pracy, zapraszamy do udziału w projekcie.

tel: 516-264-836 / 55-232-69-35

e-mail: erkon@softel.elblag.pl

***

Asystent – pomocna dłoń z ERKONem 

Projekt, w ramach którego świadczone są usługi asystenta osób niepełnosprawnych, umożliwiające / wspomagające niezależność życia tych osób.

Odbiorcami usług asystenta są pełnoletni mieszkańcy Elbląga, posiadający aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności umiarkowanym lub znacznym (albo dokument równoznaczny).

Zakres usług asystenckich obejmuje wspieranie aktywności życiowej osób niepełnosprawnych, w tym między innymi:

 • bezpieczne dotarcie do lekarza, sklepu, urzędu…
 • wsparcie w samodzielnym załatwianiu spraw w instytucjach, poradniach…
 • pomoc w uczestnictwie w imprezach kulturalnych, rekreacyjnych, społecznych…
 • wyjście na spacer, na wystawę, do krewnych…
 • miłe i kreatywne spędzanie czasu w domu,
 • pomoc w organizowaniu korespondencji i informacji,
 • pomoc w „oswajaniu” elektronicznych komunikatorów itp.

Asystent nie świadczy usług pielęgniarskich i opiekuńczych.

Usługi  realizowane na terenie miasta Elbląga, w dni robocze, w godzinach od 8:00 do 17:00 (w szczególnych przypadkach, po indywidualnym uzgodnieniu, czas ten może być zmieniony).

Każda osoba korzystająca z usług asystenta, objęta jest nieodpłatnym wsparciem psychologa oraz specjalisty ds. aktywizacji społecznej.

Projekt współfinansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

***

ERKON- stawiamy na potencjał osób z niepełnosprawnościami

Aktualizacja regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie znajduje się TUTAJ

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie znajduje się TUTAJ

Harmonogram realizacji projektu:

 • w miesiącach styczeń – marzec (AKTUALIZACJA) znajduje się TUTAJ (plik – xml* otwiera się w nowym oknie)
 • w miesiącach styczeń – marzec znajduje się TUTAJ (plik – xml* otwiera się w nowym oknie)
 • w miesiącach styczeń – marzec znajduje się TUTAJ (plik – xml* otwiera się w nowym oknie)
 • w miesiącach styczeń – marzec znajduje się TUTAJ (plik – xml* otwiera się w nowym oknie)
 • w miesiącach styczeń – marzec znajduje się TUTAJ (plik – xml* otwiera się w nowym oknie)
 • w miesiącach październik – grudzień znajduje się TUTAJ (plik – xml* otwiera się w nowym oknie) 
 • w miesiącach październik – grudzień  znajduje się TUTAJ (plik – xml* otwiera się w nowym oknie) 
 • w miesiącach październik – grudzień znajduje się TUTAJ  (plik – xml* otwiera się w nowym oknie) 
 • w miesiącach lipiec- wrzesień znajduje się TUTAJ  (plik – xml* otwiera się w nowym oknie) 

***

Samodzielni Niepełnosprawni II

Celem projektu jest wzrost samodzielności osób niepełnosprawnych, rozwój bezpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego, rzecznictwa osób niepełnosprawnych, ich rodzin, nabycie wiedzy przez osoby niepełnosprawne i wykorzystanie jej w życiu codziennym, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu tych osób, poprzez nabycie wiedzy i samodzielności.

W ramach projektu „Samodzielni Niepełnosprawni II”, osoby posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności (albo dokument równoznaczny), zameldowane w woj. warmińsko – mazurskim, korzystają z bezpłatnych porad prawnych oraz konsultacji psychologicznych. W ramach projektu podejmowane są też interwencje na rzecz osób, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej.

Zapisy – umówienie wizyty
W Elblągu:
• telefonicznie pod nr: 55 232 69 35
• lub osobiście – w recepcji ERKON-u przy ul Hetmańskiej 28.

W Ostródzie
• telefonicznie pod nr: 785 425 131.

Projekt współfinansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawn

***

Bądź aktywny zawodowo

Celem projektu jest:

 • wzmocnienie Twoich kwalifikacji,  motywacji i pewności siebie
 • powrót / wejście na własną, indywidualnie dopasowaną do Ciebie ścieżkę zawodową
 • osiągnięcie satysfakcjonującej Cię niezależności i samodzielności.

Zapraszamy do udziału osoby:

 • zamieszkałe na terenie województw: warmińsko-mazurskiego oraz pomorskiego
 • w wieku aktywności zawodowej
 • bezrobotne

Oferujemy 12-miesięczne wsparcie dla każdego uczestnika projektu, w tym:

 • szkolenia zawodowe
 • staże zawodowe
 • wsparcie trenera pracy
 • wsparcie doradcy zawodowego
 • wsparcie psychologa
 • pomoc w znalezieniu pracy

REKRUTACJA:

Elbląg
ul. Hetmańska 28

 • osobiście w siedzibie ERKON (piętro IV, godz. 8-16)
 • telefonicznie: 516 264 836

Gdańsk
ul. Grunwaldzka 8

 • wyłącznie telefonicznie: 516 264 836

Projekt realizowany od 1.04.2021 r. do 31.05.2022 r. – pierwsza tura projektu.

***

ERKON TOWER

Kliknij, by powiększyć

ERKON TOWER, to projekt mający na celu zmotywowanie i wsparcie każdego z uczestników do podjęcia satysfakcjonującej aktywności społecznej i w ogóle życiowej.

ERKON TOWER adresowany jest do mieszkańców Elbląga i powiatu elbląskiego, posiadających orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym.

W ramach projektu oferujemy naszym uczestnikom:

 • wsparcie asystenta osoby niepełnosprawnej
 • wsparcie psychologa (indywidualne i grupowe)
 • warsztaty:
  – z zakresu dietetyki
  – muzykoterapii
  – śmiechoterapii
  – z gospodarowania budżetem domowym
 • wycieczki edukacyjne
 • wyjścia do teatru i kina
 • piknik rodzinny

Każdy uczestnik projektu ERKON TOWER objęty zostaje ww. wsparciem i działaniami przez 10 miesięcy, od chwili rozpoczęcia programu.

Szczegółowe zasady rekrutacji i uczestnictwa w regulaminie
(PDF) DO POBRANIA

Projekt  realizowany od 01.08.2020 r. do 31.07.2023 r.  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

***

Centrum Integracji Społecznej ERKON

– kontynuacja –

I tura

Projektem objęte są osoby z Elbląga i powiatu elbląskiego w wieku od 15 do 64 lat nie posiadające prawa do:

 • zasiłku dla bezrobotnych, zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego,
 • renty strukturalnej, renty z tytułu niezdolności do pracy, emerytury,
 • nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego,

w tym:

 • osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności,
 • osoby pełnosprawne bezrobotne / nieaktywne zawodowo,
 • osoby korzystające z pomocy społecznej.

Projekt zakłada m.in.:

 • wsparcie trenera pracy, psychologa i doradcy zawodowego,
 • pomoc w znalezieniu zatrudnienia,
 • pracownie zawodowe,
 • praktyki zawodowe, kursy, szkolenia,
 • świadczenie integracyjne na czas trwania projektu.

Przebieg realizacji projektu:

 • zebranie grupy,
 • 2 miesięczne warsztaty z psychologiem oraz doradcą zawodowym (4 dni w tygodniu),
 • spotkania indywidualne oraz grupowe z psychologiem i doradcą zawodowym,
 • praktyki zawodowe na pracowniach wewnętrznych oraz na otwartym rynku pracy,
 • szkolenia,
 • zatrudnienie i monitoring.

Osoby dojeżdżające na zajęcia spoza Elbląga otrzymują zwrot kosztów dojazdu,
uczestnikom CIS ERKON – kontynuacja przysługuje jeden gorący posiłek dziennie.

Projekt realizowany od 01.09.2020 r. do 31.08.2021 r. (I tura projektu),
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

***

Rodzina w Sielance

Elbląska Rada Konsultacyjna Osób Niepełnosprawnych oraz Elbląska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Sielanka” realizują projekt, którego celem jest wzrost integracji i aktywności społecznej mieszkańców ESM „Sielanka”.
Projekt zakłada wyposażenie jak największej liczby uczestników w kompetencje umożliwiające samodzielne funkcjonowanie w życiu i uniezależnienie się od wsparcia instytucjonalnego.
 
Dla uczestników projektu przygotowano następujące formy wsparcia:
 • poradnictwo prawne,
 • poradnictwo specjalistyczne dla osób niepełnosprawnych,
 • poradnictwo psychologiczne,
 • spotkania z konsultantem rodziny,
 • terapia indywidualna i grupowa,
 • warsztaty aktywizacyjne,
 • warsztaty prozdrowotne,
 • wyjazdy integracyjne,
 • poradnictwo dietetyczne,
 • zajęcia z terapeutą, z zakresu aktywizacji ruchowej,
 • festyn rodzinny dla uczestników w okresie letnim.
Projekt zapewnia zastosowanie  co najmniej 3 różnych form wsparcia w odniesieniu do każdej z rodzin uczestniczących w projekcie, a wsparcie w ramach projektu dostosowane do specyfiki potrzeb tej grupy docelowej.
 
Uczestnikami projektu „Rodzina w Sielance” są osoby mieszkające w lokalach wskazanych w „wykazie adresów objętych projektem”, w tym:
 
 • osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
 • osoby z zaburzeniami psychicznymi lub niepełnosprawnością intelektualną o lekkim stopniu,
 • osoby niepełnosprawne z innych powodów o lekkim stopniu niepełnosprawności i osoby pełnosprawne, zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym spełniające przynajmniej 2 z niżej wymienionych przesłanek:
 • osoba niepracująca,
 • osoba z niepełnosprawnością,
 • osoba korzystająca ze świadczeń pomocy społecznej lub kwalifikująca się do objęcia takim wsparciem,
 • osoba przebywająca w pieczy zastępczej lub opuszczająca pieczę zastępczą,
 • osoba nieletnia, wobec której zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości,
 • osoba przebywająca w młodzieżowym ośrodku wychowawczym lub młodzieżowym ośrodku socjoterapii,
 • osoba z dzieckiem z niepełnosprawnością, o ile co najmniej jeden z rodziców lub opiekunów nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem z niepełnosprawnością,
 • osoba niesamodzielna ze względu na podeszły wiek, niepełnosprawność lub stan zdrowia,
 • osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem z dostępu do mieszkań,
 • osoba korzystająca z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.
Wsparciem objęte zostaje całe gospodarstwo domowe, czyli wszystkie osoby zamieszkałe z danym uczestnikiem.
 
DO POBRANIA:
 
Projekt realizowany jest ze Środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Wartość projektu ogółem: 894 062,50 zł
Dofinansowanie: 837 812,50 zł
Projekt realizowany od 01.11.2019 r. do 31.12.2022 r.  (3 tury projektu).
 
 

***

„Razem z Tobą
– informujemy, integrujemy”

razem 2-1Celem projektu jest przekazywanie informacji, które pomogą osobom z niepełnosprawnościami i ich najbliższym korzystać z przysługujących im uprawnień, osiągnięć współczesnej medycyny i techniki, a także zachęcą do szerszego udziału w życiu społecznym. Budowanie pozytywnego wizerunku osób z niepełnosprawnościami poprzez prezentację ich osiągnięć. Przybliżanie społeczeństwu problemów tychże osób.

Projekt realizowany od 1.04.2021 r. do 31.03.2024 r.,
współfinansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

Aktualny numer – kliknij, otwórz, przeczytaj!

***