Asystent – Pomocna Dłoń z ERKONem II

Celem projektu jest podniesienie jakości i samodzielności życia osób z niepełnosprawnościami na terenie miasta Elbląg poprzez uczestniczenie ich w życiu społecznym, pomoc im w rozwiązywaniu ich problemów, włączenie tej grupy w życie społeczne, kulturowe i zawodowe. Projekt ma na celu propagowanie wśród tych osób aktywnego stylu życia, podniesienie pewności siebie, asertywności i przeciwdziałanie odizolowaniu jednostki, poprawę jakości życia, umożliwiającą kontakt z kulturą, sztuką, tworzenie nowych możliwości, realizowanie się społecznie przez te osoby, identyfikacja i odnowienie ich pasji.

Okres realizacji- 01 kwietnia 2023 roku do dnia 31 marca 2024 roku.

***

Samodzielni Niepełnosprawni III

Celem projektu jest wzrost samodzielności osób niepełnosprawnych, rozwój bezpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego, rzecznictwa osób niepełnosprawnych, ich rodzin, nabycie wiedzy przez osoby niepełnosprawne i wykorzystanie jej w życiu codziennym, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu tych osób, poprzez nabycie wiedzy i samodzielności.

W ramach projektu „Samodzielni Niepełnosprawni II”, osoby posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności (albo dokument równoznaczny), zameldowane w woj. warmińsko – mazurskim, korzystają z bezpłatnych porad prawnych oraz konsultacji psychologicznych. W ramach projektu podejmowane są też interwencje na rzecz osób, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej.

Projekt współfinansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

***

Aktywizuj się z ERKONem

Celem projektu jest aktywne włączenie osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym- osób z niepełnosprawnościami poprzez poprawę i wzmocnienie ich sytuacji społeczno-zawodowej.

Projekt zakłada wzrost poziomu zatrudnienia 45 OzN na otwartym rynku pracy z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności, lekkim wydanym z uwagi na upośledzenie umysłowe, choroby psychiczne, niepełnosprawność sprzężoną. Projekt ma na celu wzrost dostępu OzN do wsparcia zawodowego tj. poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy dostosowanego do ich specyficznych potrzeb w województwie warmińsko-mazurskim.

Okres realizacji- 01 kwietnia 2023 roku do dnia 31 marca 2026 roku

***

 

Zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie ABSOLWENT osoby ze wszystkimi stopniami niepełnosprawności z wyższym wykształceniem* zamieszkałe na terenie województw warmińsko-mazurskiego i pomorskiego.

W ramach projektu oferujemy pomoc w uzyskaniu zatrudnienia poprzez:

 • wsparcie doradcy zawodowego

 • wsparcie asystenta/pośrednika pracy

 • wsparcie psychologa/ indywidualne oraz grupowe

 • wsparcie specjalisty ds. aktywizacji społeczno-zawodowej

 • warsztaty praktycznych umiejętności na rynku pracy 

 • szkolenia stanowiskowe

 • staże zawodowe

* Projekt skierowany jest do osób, które realizują ostatni lub przedostatni semestr nauki w szkole wyższej lub są absolwentami szkoły wyższej, do 5 lat po ukończeniu studiów

Jeśli spełniasz powyższe kryteria i potrzebujesz wsparcia w poszukiwaniach swojej wymarzonej pracy, zapraszamy do udziału w projekcie.

tel: 516-264-836 / 55-232-69-35

e-mail: erkon@softel.elblag.pl

***

Samodzielni Niepełnosprawni II

Celem projektu jest wzrost samodzielności osób niepełnosprawnych, rozwój bezpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego, rzecznictwa osób niepełnosprawnych, ich rodzin, nabycie wiedzy przez osoby niepełnosprawne i wykorzystanie jej w życiu codziennym, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu tych osób, poprzez nabycie wiedzy i samodzielności.

W ramach projektu „Samodzielni Niepełnosprawni II”, osoby posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności (albo dokument równoznaczny), zameldowane w woj. warmińsko – mazurskim, korzystają z bezpłatnych porad prawnych oraz konsultacji psychologicznych. W ramach projektu podejmowane są też interwencje na rzecz osób, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej.

Zapisy – umówienie wizyty
W Elblągu:
• telefonicznie pod nr: 55 232 69 35
• lub osobiście – w recepcji ERKON-u przy ul Hetmańskiej 28.

W Ostródzie
• telefonicznie pod nr: 785 425 131.

Projekt współfinansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

***

Punkt konsultacyjno – informacyjny
oraz doradczy

Jesteś osobą z niepełnosprawnością lub jej opiekunem? Potrzebujesz informacji, porady czy wskazówek pomocnych w rozwiązywaniu problemów na jakie napotykasz w codziennym życiu będąc osobą z niepełnosprawnością lub opiekunem? Elbląska Rada Konsultacyjna Osób Niepełnosprawnych zaprasza do punktu konsultacyjno-informacyjno-doradczego.

Specjalistyczne wsparcie w ramach punktu funkcjonującego w ERKON odbywać się będzie w postaci konsultacji indywidualnych. Usługi kierowane są do osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin oraz opiekunów zamieszkałych na terenie miasta Elbląga.

W ramach punktu udzielane będą informacje i wskazówki dotyczące:

 • podmiotów i instytucji udzielających pomocy i wsparcia osobom z niepełnosprawnościami oraz z zakresu ich działania,
 • edukacji, kształcenia integracyjnego, aktywizacji zawodowej i pomocy społecznej,
 • z zakresu funkcjonowania osób z niepełnosprawnościami, o sposobach i trybach załatwiania spraw w urzędach, dla wszystkich beneficjentów z zakresu wsparcia i rzecznictwa ich interesów,
 • form pomocy, z której mogą skorzystać osoby z niepełnosprawnością oraz ich rodziny, na temat rehabilitacji i leczenia,
 • uprawnień przysługujących osobie dotkniętej chorobą i możliwości uzyskania dofinansowania do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym,
 • informacji na temat spraw socjalnych dla osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin z zakresu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej i zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
 • możliwości i warunków ubiegania się o orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
 • zasad uzyskania dofinansowania do sprzętu rehabilitacyjnego, środków pomocniczych i technicznych oraz likwidacji barier,
 • poradnictwa obywatelskiego.

Udzielanie informacji i porad odbywać się będzie stacjonarnie w godzinach funkcjonowania punktu tj. od 8:00 do 16:00 (od poniedziałku do piątku) w siedzibie Elbląskiej Rady Konsultacyjnej Osób Niepełnosprawnych na Hetmańskiej 28 (1 piętro) jak również w formie zdalnej, poprzez kontakt telefoniczny, mailowy, za pośrednictwem komunikatorów internetowych, mediów społecznościowych – tak by beneficjent wybrał dla siebie najbardziej dogodną formę kontaktu.

Siedziba punktu:
Elbląska Rada Konsultacyjna Osób Niepełnosprawnych, ul. Hetmańska 28, Elbląg
tel.: 55 232 69 35
e-mail: erkon@softel.elblag.pl

Zadanie pn. „Prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego oraz doradczego dla osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin” dofinansowane jest ze środków Prezydenta Miasta Elbląga.

***

Bądź aktywny zawodowo

Celem projektu jest:

 • wzmocnienie Twoich kwalifikacji,  motywacji i pewności siebie
 • powrót / wejście na własną, indywidualnie dopasowaną do Ciebie ścieżkę zawodową
 • osiągnięcie satysfakcjonującej Cię niezależności i samodzielności.

Zapraszamy do udziału osoby:

 • zamieszkałe na terenie województw: warmińsko-mazurskiego oraz pomorskiego
 • w wieku aktywności zawodowej
 • bezrobotne

Oferujemy 12-miesięczne wsparcie dla każdego uczestnika projektu, w tym:

 • szkolenia zawodowe
 • staże zawodowe
 • wsparcie trenera pracy
 • wsparcie doradcy zawodowego
 • wsparcie psychologa
 • pomoc w znalezieniu pracy

REKRUTACJA:

Elbląg
ul. Hetmańska 28

 • osobiście w siedzibie ERKON (piętro IV, godz. 8-16)
 • telefonicznie: 516 264 836

Gdańsk
ul. Grunwaldzka 8

 • wyłącznie telefonicznie: 516 264 836

Projekt realizowany od 1.04.2022 r. do 31.03.2024 r. 

***

ERKON TOWER

ERKON TOWER, to projekt mający na celu zmotywowanie i wsparcie każdego z uczestników do podjęcia satysfakcjonującej aktywności społecznej i w ogóle życiowej.

ERKON TOWER adresowany jest do mieszkańców Elbląga i powiatu elbląskiego, posiadających orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym.

W ramach projektu oferujemy naszym uczestnikom:

 • wsparcie asystenta osoby niepełnosprawnej
 • wsparcie psychologa (indywidualne i grupowe)
 • warsztaty:
  – z zakresu dietetyki
  – muzykoterapii
  – śmiechoterapii
  – z gospodarowania budżetem domowym
 • wycieczki edukacyjne
 • wyjścia do teatru i kina
 • piknik rodzinny

Każdy uczestnik projektu ERKON TOWER objęty zostaje ww. wsparciem i działaniami przez 10 miesięcy, od chwili rozpoczęcia programu.

Szczegółowe zasady rekrutacji i uczestnictwa w regulaminie
(PDF) DO POBRANIA

Projekt  realizowany od 01.08.2020 r. do 31.07.2023 r.  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

***

Centrum Integracji Społecznej ERKON

– kontynuacja –

III tura

Projektem objęte są osoby z Elbląga i powiatu elbląskiego w wieku od 15 do 64 lat nie posiadające prawa do:

 • zasiłku dla bezrobotnych, zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego,
 • renty strukturalnej, renty z tytułu niezdolności do pracy, emerytury,
 • nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego,

w tym:

 • osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności,
 • osoby pełnosprawne bezrobotne / nieaktywne zawodowo,
 • osoby korzystające z pomocy społecznej.

Projekt zakłada m.in.:

 • wsparcie trenera pracy, psychologa i doradcy zawodowego,
 • pomoc w znalezieniu zatrudnienia,
 • pracownie zawodowe,
 • praktyki zawodowe, kursy, szkolenia,
 • świadczenie integracyjne na czas trwania projektu.

Przebieg realizacji projektu:

 • zebranie grupy,
 • 2 miesięczne warsztaty z psychologiem oraz doradcą zawodowym (4 dni w tygodniu),
 • spotkania indywidualne oraz grupowe z psychologiem i doradcą zawodowym,
 • praktyki zawodowe na pracowniach wewnętrznych oraz na otwartym rynku pracy,
 • szkolenia,
 • zatrudnienie i monitoring.

Osoby dojeżdżające na zajęcia spoza Elbląga otrzymują zwrot kosztów dojazdu,
uczestnikom CIS ERKON – kontynuacja przysługuje jeden gorący posiłek dziennie.

Projekt realizowany od 01.10.2022 r. do 30.09.2023 r. (III tura projektu),
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

***

„Razem z Tobą
– informujemy, integrujemy”

razem 2-1Celem projektu jest przekazywanie informacji, które pomogą osobom z niepełnosprawnościami i ich najbliższym korzystać z przysługujących im uprawnień, osiągnięć współczesnej medycyny i techniki, a także zachęcą do szerszego udziału w życiu społecznym. Budowanie pozytywnego wizerunku osób z niepełnosprawnościami poprzez prezentację ich osiągnięć. Przybliżanie społeczeństwu problemów tychże osób.

Projekt realizowany od 1.04.2021 r. do 31.03.2024 r.,
współfinansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

***

„Profesjonalna kadra CIS ERKON”

MINISTERSTWO RODZINY i POLITYKI SPOŁECZNEJ

Program na rzecz zatrudnienia socjalnego na lata 2023–2025.

Priorytet 3 :Wzmocnienie instytucjonalne PZS1. Wspieranie rozwoju zawodowego kadry PZS.

Zadanie wiodące – 1.Wspieranie rozwoju zawodowego kadry PZS.

Sfera działalności pożytku publicznego działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Kwota dofinansowania: 73.000,00 zł.

Całkowity koszt zadania: 84.900.00 zł

Projekt pt. „PROFESJONALNA KADRA CIS ERKON” realizowany będzie przez  ELBLĄSKĄ RADĘ KONSULTACYJNĄ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH w ciągu dziesięciu miesięcy w okresie od dnia:  01.03.2023-31.12.2023

Zadanie realizowane będzie w dwóch formułach

– stacjonarna – w siedzibie ERKON  Elblągu

– wyjazdowa

Projekt skierowany jest do 20 osób pracowników merytorycznych ERKON. Uczestnikami  projektu będą osoby bezpośrednio pracujące z beneficjentami projektów realizowanych przez ERKON w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w tym osób z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotnych:

-trenerzy pracy

-asystenci pracy

-pośrednicy pracy

-pracownik socjalny

-specjaliści ds. aktywizacji społeczno-zawodowej

-doradcy zawodowi

– psychologowie

-instruktorzy pracowni CIS

Celem głównym projektu jest Profesjonalizacja PZS przez wspieranie rozwoju zawodowego. Zaplanowaliśmy następujące tematy szkoleń: 

 • KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA;
 • NEGOCJACJE;
 • MEDIACJE;
 • BUDOWANIE MOTYWACJI – COACHING;
 • SPECYFIKA I POTERZEBY BIO-PSYCHO-SPOŁECZNE OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOSCIAMI.