belka-obszary-dzialaniaPośrednictwo pracy

• prowadzenie agencji pośrednictwa pracy i doradztwa zawodowego,

• aktywne pozyskiwanie ofert pracy,

• rekrutacja pracowników na potrzeby pracodawców,

• tworzenie tzw. „profilów pracownika”,

• udostępnianie ofert pracy i informacji o wolnych miejscach pracy,

• przekazywanie informacji na temat systemów i programów wspierających zatrudnianie osoby niepełnosprawnej,

• propagowania wśród pracodawców idei zatrudniania osób niepełnosprawnych,

• kierowanie do zakładów pracy chronionej

DZIAŁ IWP ( Interwencja, Wsparcie, Poradnictwo)kierownik działu Barbara Gąsak

Interwencja

• Pomoc w funkcjonowaniu w najbliższym otoczeniu poprzez interwencje w sprawach: likwidacji barier architektonicznych w mieszkaniu, barier w komunikowaniu się(pomoc w pisaniu, wypełnianiu dokumentów do urzędów, wniosków, odwołań, pism itp.

• Pomoc w funkcjonowaniu w społeczności lokalnej poprzez interwencje: w sprawach likwidacji barier architektonicznych, urbanistycznych i w komunikowaniu się w obiektach użyteczności publicznej(wywiady, zdjęcia, artykuły w RZT, kontakt z mediami, potem pisma do odpowiednich urzędów, itp.)

• Interwencje w indywidualnych przypadkach w zakresie edukacji, rehabilitacji i dyskryminacji dzieci, młodzieży i dorosłych ON

Wsparcie

• Tworzenie i wdrażanie programów pomocy ON wynikających z rozpoznanych potrzeb klientów

• Stworzenie możliwości zatrudnienia beneficjentów ERKON poprzez podnoszenie ich kwalifikacji belka-obszary-dzialaniazawodowych(kursy, szkolenia), pozyskiwanie ofert i miejsc pracy, współpraca z pracodawcami

• Stały kontakt i ścisła współpraca z członkami ERKON, innymi organizacjami pozarządowymi i instytucjami działającymi w sferze polityki społecznej (partnerstwo, konsultacje, wymiana doświadczeń, wiedzy, praktyki, prowadzenie szkoleń wewnętrznych dla pracowników na zasadzie współpracy)

• Propagowanie w społeczeństwie lokalnym problematyki niepełnosprawności i aktywizacji zawodowej ON (gazeta RZT, media, stały kontakt i współpraca z władzami miasta, reprezentowanie ERKON na konferencjach zewnętrznych, na targach pracy, itp.)

Poradnictwo

• Poradnictwo i usługi prawne dla ON i beneficjentów ERKON(porady prawne, pomoc w tworzeniu pism procesowych, odwołań bez reprezentowania klientów w sądach)

• Indywidualne poradnictwo specjalistyczne dla ON i beneficjentów ERKON( z zakresu ustawy o rehabilitacji i zatrudnianiu ON, pomocy socjalnej, orzecznictwa rentowego i poza rentowego, ulg i uprawnień dla ON, mieszkalnictwa dla ON, itp., pomoc w wypełnianiu dokumentów, wniosków, pisaniu odwołań, itp.), w razie potrzeby wsparcie psychologiczne i pedagogiczne

• Doradztwo zawodowe dla beneficjentów ERKON, pomoc w tworzeniu dokumentów aplikacyjnych, przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej, itp.

• Poradnictwo specjalistyczne dla pracodawców zatrudniających ON i ON prowadzące działalność gospodarczą, ścisła współpraca z pracodawcami, rekrutacja pracowników

• Organizowanie dla beneficjentów „drzwi otwartych” z różnych dziedzin życia(współpraca między instytucjami)

• Podnoszenie kwalifikacji pracowników poprzez szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne, uzupełnianie wiedzy