Geneza

Transformacja ustrojowa ożywiła społeczeństwo. Jak grzyby po deszczu powstają organizacje społeczne. Inwalidzi, dotąd zamknięci w domach i spółdzielniach inwalidów otwierają drzwi do świata ludzi zdrowych. Zagradzają im drogę bariery architektoniczne i społeczne. Powstaje samorząd terytorialny, do którego kompetencji należy też rozwiązywanie problemów osób niepełnosprawnych. Potrzebna jest silna reprezentacja osób niepełnosprawnych, która zadbałaby o ich interesy. W kilku miastach powstają Rady Konsultacyjne Osób Niepełnosprawnych ? najbardziej aktywna jest rada w Bydgoszczy. Zapada decyzja o utworzeniu takiej rady w Elblągu.

Pierwsza Rada

Na zaproszenie Teresy Bocheńskiej ? członka Fundacji im. Matki Teresy z Kalkuty i radnej oraz Karola Kowzana – działacza Towarzystwa Walki z Kalectwem na spotkanie 25 czerwca 1992 r. przybywają przedstawiciele 28 organizacji, placówek i instytucji działających w Elblągu na rzecz osób niepełnosprawnych. Podjęta zostaje decyzja o utworzeniu Rady Konsultacyjnej ds. Osób Niepełnosprawnych.

ERKON jako związek stowarzyszeń

Członkowie założyciele:

Fundacja Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym im. Matki Teresy z Kalkuty

Klub Młodzieży Niepełnosprawnej ?Nie jesteś sam?

Elbląski Klub Wzajemnej Pomocy Emerytów i Rencistów

Pierwszy Zarząd:

Prezes – Karol Kowzan

I wiceprezes ? Teresa Bocheńska,

II wiceprezes ? Henryk Biskupski

Pierwsze osiągnięcia

Zawiązuje się współpraca z samorządem, z Radą Miejską. W maju 1993 r. odbywa się sesja Rady Miejskiej, pod przewodnictwem Wiktora Daszkiewicza, poświęcona problemom osób niepełnosprawnych. Podjęte zostają uchwały o zobowiązaniu Zarządu Miasta do opracowania programu likwidacji barier architektonicznych w mieście oraz programu integracji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w przedszkolach i szkołach samorządowych. Obydwa powyższe programy zostają opracowane i przyjęte. W maju 1993 r. w Elblągu z inicjatywy Karola Kowzana świętowano I Europejski Tydzień Walki z Dyskryminacją i o Równe Prawa Osób Niepełnosprawnych zwany później Tygodniem Osób Niepełnosprawnych – ?TON? im. Ewy Sprawki, który staje się elbląską tradycją. W październiku 1993 r. zostaje podpisanie porozumienia z prezydentem Józefem Gburzyńskim o powołaniu niezależnego stanowiska konsultanta osób niepełnosprawnych i utworzeniu biura konsultanta. Konsultantem zostaje Ewa Sprawka. W lutym 1994 następuje otwarcie biura konsultanta, które pełni jednocześnie funkcję biura poradnictwa dla osób niepełnosprawnych. W tym samym roku zainicjowana zostaje także kampania na rzecz utworzenia Miejskiego Centrum Rehabilitacji, zakończona sukcesem.

Pierwsze projekty

Pierwszy grant z funduszu Phare na prowadzenie biura koordynatora organizacji pozarządowych województwa elbląskiego, organizacja zdobywa w 1995 r. Koordynatorem zostaje Arkadiusz Jachimowicz, w tym czasie powstaje również Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych. Lata 1997-1998 przypadają na koordynację projektu, finansowanego przez Akademię Rozwoju Demokracji pn. ?Rozwój społeczny miasta i gminy Olsztynek? na budowanie federacji organizacji osób niepełnosprawnych. Z inicjatywy Ewy Sprawki w 2000 r. powstaje agencja pośrednictwa pracy dla osób niepełnosprawnych, która zapoczątkowała działalność ERKON w obszarze zatrudnienia osób niepełnosprawnych i doprowadziła do dzisiejszych sukcesów w dziedzinie zatrudnienia wspomaganego. W 1999 r. swoje podwoje otwiera Uniwersytet Trzeciego Wieku i Osób Niepełnosprawnych. Pierwsze wykłady gromadziły zaledwie 40 słuchaczy. Dziś jest ich ponad 300. W 2002 r. powstaje związek stowarzyszeń Banku Żywności. Współzałożycielami zostają: TPD, Regionalne Centrum Wolontariatu, Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci z Wadami Słuchu. Dwa lata później z pomocą ówczesnego Prezydenta Miasta Henryka Słoniny, udaje się założyć Zakład Aktywności Zawodowej. Warto wspomnieć, że miasto zastosowało tu po raz pierwszy klauzulę społeczną, zlecając ZAZ przygotowywanie posiłków dla klientów MOPS. W ZAZ znalazło zatrudnienie 25 osób niepełnosprawnych, ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.

Prezesi

1992 ? wrzesień 1993 Karol Kowzan

Wrzesień 1993 – kwiecień 1996 Józef Łuszczak

Kwiecień 1996 ? Zbigniew Puchalski

2018 – Barbara Gąsak

Nagrody i osiągnięcia

W 2005 r. ERKON rozpoczyna realizację projektu ?Przez Indywidualne Ścieżki Zawodowe ? powrót osób niepełnosprawnych na rynek pracy? (Działanie: 1.4 Integracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych), dotyczący wsparcia osób o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności na otwartym rynku, za który 2 lata później zostaje laureatem konkursu ?Dobre praktyki EFS”, ogłoszonym przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, uzyskując tytuł ?Najlepsza inwestycja w człowieka 2007″.

najlepsza-inwestycja-nagroda

W 2008 r. ERKON otrzymuje kolejne wyróżnienie – nagrodę Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za szczególny wkład w realizację idei integracji osób niepełnosprawnych.

Rok 2010 upływa pod znakiem pozyskania środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla 75 osób w tym otwarcie 2 spółdzielni socjalnych oraz na realizacji projektu ?Działam więc jestem? współfinansowanego ze środków EFS w ramach PO KL. W 2011 r. projekt ?Praca się opłaca? zajmuje I miejsce w kategorii ?Niepełnosprawni?, zdobywając tytuł ?Najlepsza inwestycja w człowieka 2011? w ramach konkursu ?Dobre Praktyki EFS 2011?.

Kolejne nagrody przynosi rok 2012. Projekt ?Indywidualne ścieżki zatrudnienia? zostaje laureatem i zwycięzcą konkursu ?Ambasador EFS 2012 w ramach Dobrych Praktyk PO KL”, organizowanego przez Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Elblągu we współpracy z Departamentem Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej, Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie oraz Regionalnymi Ośrodkami EFS w Olsztynie i Ełku. W tym samym roku Elbląska Rada Konsultacyjna Osób Niepełnosprawnych otrzymuje również Nagrodę Prezydenta Elbląga w kategorii służba zdrowia i pomoc społeczna.

Wyjątkowy dla Naszej Organizacji był także rok 2013, a to za sprawą faktu, że projekt ?Indywidualne ścieżki zatrudnienia? zostaje zwycięzcą międzynarodowego, prestiżowego konkursu RegioStars 2013 (Gwiazdy Regionu) w kategorii „Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu ? innowacje społeczne ? kreatywne odpowiedzi na wyzwania społeczne”.

regio-stars

Z kolei rok 2014 obrodził w dwie nagrody, obie za projekt ?Praca = Samodzielność?. Pierwszą, zdobyto w konkursie Regaty Rozwoju: Liderzy Innowacji i Współpracy Ponadnarodowej PO KL 2007?2013 w kategorii ?Liderzy Współpracy Narodowej PO KL? . Drugą nagrodą jest tytuł ?Dobra praktyka EFS na Warmii i Mazurach? 2014.