Elbląska Rada Konsultacyjna Osób Niepełnosprawnych zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Elbląskiej Rady Konsultacyjnej Osób Niepełnosprawnych mieszczącej się pod adresem www.erkon.elblag.pl

Data publikacji strony internetowej: 2013-10-01
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-01.10

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

  • część plików nie jest dostępnych cyfrowo

Wyłączenia

  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia: 30.03.2021
Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 10.01.2022
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Teresa Bocheńska, wiceprezes
E-mail: erkon@softel.elblag.pl w temacie maila prosimy wpisać Dostępność
Telefon: 55 232 69 35

Każdy ma prawo:

  • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

  • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
  • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
  • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:
Organ nadzorujący: Elbląska Rada Konsultacyjna Osób Niepełnosprawnych, Barbara Gąsak Prezes Stowarzyszenia
Adres: 82-300 Elbląg ul. Hetmańska 28,
E-mail: erkon@softel.elblag.pl w temacie maila prosimy wpisać Dostępność
Telefon: 55 232 69 35
Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna


1. Budynek główny: Elbląska Rada Konsultacyjna Osób Niepełnosprawnych, Hetmańska 28, Elbląg.
Do budynku prowadzi jedno wejście od ulicy Hetmańskiej. Do wejścia prowadzi z bezpośrednio z poziomu chodnika podjazd dla wózków. Następnie do windy (poziom -1) dostać się można przy pomocy platformy przyschodowej – jest ona przystosowana do samodzielnego użytku. Instrukcja użytkowania umieszczona jest tuż obok wejścia i wyjścia z windy na poziomie -1. Instrukcja napisana jest przystępnym i łatwym do zrozumienia językiem. Istnieje również możliwość obsłużenia jej przez pracownika Elbląskiej Rady Konsultacyjnej Osób Niepełnosprawnych. W tym celu osoba winna skontaktować się z recepcją pod numerem telefonu 55 232 69 35 i poprosić o pomoc. Pracownik Stowarzyszenia jest osobą przeszkoloną do bezpiecznego i sprawnego użytkowania tejże platformy. Pracownik ten, na życzenie pomaga również przemieszczać się osobie z niepełnosprawnościami pomiędzy piętrami.

Winda znajdująca się w budynku jest urządzeniem starszego typu i posiada ciężko otwierające się drzwi i do ich otwarcia osoby z ograniczoną mobilnością i swobodą ruchów potrzebować może drugiej osoby. Winda jest własnością właściciela budynku i może sprawiać problemy w obsłudze osobom starszym, niepełnosprawnym i z ograniczoną mobilnością. Osoby chcące z niej skorzystać, mogą również poprosić pod numerem telefonu 55 232 69 35 o pomoc pracownika Stowarzyszenia i takowa zostanie udzielona.

Elbląska Rada Konsultacyjna Osób z Niepełnosprawnościami zajmuje budynek (piętro 2,4,5). należący do Spółdzielni Mieszkaniowej Sielanka i od niej go dzierżawi. Na piętrze po schodach tuż za wejściem, oraz na piętrze 3 wynajmującymi są inne podmioty.

Nad wejściami nie ma nośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Wejścia nie są zabezpieczone bramkami. Dla osób na wózkach dostępne są wszystkie korytarze i pomieszczenia na wszystkich piętrach. Toalety dla osób niepełnosprawnych znajdują się na piętrze 2 i 4. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Obecnie w budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Część pracowników przeszkolona jest do obsługi interesantów w języku migowym w stopniu podstawowym.

Przed budynkiem nie ma miejsc wyznaczonych dla osób z niepełnosprawnościami.

2. Budynek: ul. Kościuszki 48, Elbląg
Do budynku prowadzą dwa wejścia. Od strony ulicy Kościuszki jest ono niedostępne dla osób z niepełnosprawnościami (schody). Wejście dla osób o ograniczonej mobilności znajduje się od podwórka.

Nad wejściami nie ma nośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Wejścia nie są zabezpieczone bramkami. Dla osób na wózkach dostępne są wszystkie korytarze i pomieszczenia. Toalety są przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Część pracowników przeszkolona jest do obsługi interesantów w języku migowym w stopniu podstawowym.

Przed budynkiem nie ma miejsc wyznaczonych dla osób z niepełnosprawnościami.

Budynek: Słowackiego 13 A Ostróda
Biuro znajduje się w budynku PKP w Ostródzie. Do biura na 2 piętrze prowadzi winda z poziomu dworca znajdująca się naprzeciw kas biletowych. Nad wejściem nie ma nośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Dla osób na wózkach dostępne są wszystkie korytarze i pomieszczenia. Toalety są przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W biurze nie ma pętli indukcyjnych. W biurze nie ma oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Część pracowników przeszkolona jest do obsługi interesantów w języku migowym w stopniu podstawowym.

Przed budynkiem znajdują się miejsca wyznaczone dla osób niepełnosprawnych.