Statut

Rozdział I

Nazwa, teren działania, siedziba

ART. 1

Elbląska Rada Konsultacyjna Osób Niepełnosprawnych, zwana dalej ?Radą? stanowi związek stowarzyszeń i osób prawnych, zainteresowanych sprawami osób niepełnosprawnych oraz rencistów i emerytów.

ART. 2

Terenem działalności Rady jest teren RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.
Dla właściwego realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami kraju, pod warunkiem, że prawo danego państwa dopuszcza taką działalność.

ART. 3

Siedzibą Rady jest miasto ELBLĄG

ART. 4

Rada posiada osobowość prawną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o zarejestrowaniu, wydanym przez właściwy sąd rejestrowy.

ART. 5

Rada ma prawo powoływania oddziałów terenowych.

ART. 6

Rada może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji społecznych o podobnym profilu działania.

ART. 7

Rada może używać pieczęci, odznaki, symbolu.

ART.8

Dla realizacji celów statutowych i prowadzenia działalności gospodarczej Rada może zatrudniać pracowników.

Rozdział II

Cele i środki działania

ART. 9

Celami Rady są:

1. działania na rzecz osób niepełnosprawnych;
2. pomoc społeczna, pomoc osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom
w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych osób;
3. promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych oraz osób bez pracy;
4. działania na rzecz seniorów;
5. działania na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej;
6. integrowanie społeczności lokalnej;
7. ochrona i promocja zdrowia;
8. propagowanie idei tolerancji i ochrony praw człowieka;
9. budowanie społeczeństwa obywatelskiego;
10. działalność z dziedziny edukacji, kultury i sportu;
11. wspieranie inicjatyw społecznych,
12. edukacja obywatelska,
13. aktywizacja społeczności lokalnej.

ART. 10

Rada realizuje swoje cele przez:

1. integrowanie lokalnych środowisk osób niepełnosprawnych;
2. przeciwdziałanie różnym formom dyskryminacji osób niepełnosprawnych, w tym przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu tych osób;
3. inicjowanie i opiniowanie oraz uczestniczenie w pracach legislacyjnych dotyczących warunków życia osób niepełnosprawnych;
4. prowadzenie poradnictwa specjalistycznego dla osób niepełnosprawnych, pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego i doradztwa personalnego;
5. organizowanie szkoleń, warsztatów, szkoleń zawodowych i subsydiowanych staży pracy;
6. monitoring i budowanie diagnoz potrzeb osób niepełnosprawnych oraz prowadzenie badań i analiz dotyczących osób niepełnosprawnych;
7. prowadzenie działań informacyjnych, edukacyjnych i promocyjnych;
8. organizowanie kampanii społecznych;
9. doradztwo dla stowarzyszeń i grup samopomocy;
10. organizowanie miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych i wspieranie ich samozatrudnienia;
11. prowadzenie Uniwersytetu III wieku;
12. tworzenie ośrodków zatrudnienia i rehabilitacji osób niepełnosprawnych, spółdzielni socjalnych, centrów i klubów integracji społecznej;
13. działalność wydawnicza;
14. organizacja imprez kulturalnych i sportowych;
15. prowadzenie odpłatnej i nieodpłatnej działalności pożytku publicznego;
16. poradnictwo i doradztwo prawne;
17. usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne.

ART. 11

Rada może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych w odrębnych przepisach, dochód z działalności gospodarczej przeznaczony wyłącznie do realizacji celów statutowych.

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

ART. 12

Członkowie Rady dzielą się na:
1. zwyczajnych,
2. wspierających,
3. honorowych.

ART. 13

Członkiem zwyczajnym może być stowarzyszenie lub inna osoba prawna, nie mająca celu zarobkowego, zajmująca się problemami osób niepełnosprawnych.
Członkowie zwyczajni reprezentowani są w Radzie przez swoich upoważnionych przedstawicieli.

ART. 14

Członkiem wspierającym może być osoba prawna lub fizyczna, zainteresowana problemami osób niepełnosprawnych.

ART. 15

Członkiem honorowym może być osoba fizyczna szczególnie zasłużona w realizacji celów Rady.

ART. 16

Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje Zarząd Rady

ART. 17

Członek zwyczajny ma prawo:
1. wybierać władze Rady
2. zgłaszać wnioski dotyczące działalności Rady
3. korzystać z pomocy i urządzeń Rady na zasadach określonych przez Zarząd Rady

ART. 18

Członek wspierający ma prawo:
1. brać udział, z głosem doradczym, w zebraniach i pracach Rady; osoba prawna przez upoważnionego przedstawiciela,
2. zgłaszać wnioski dotyczące działalności Rady.

ART. 19

Członek honorowy ma prawo:
1. brać udział, z głosem doradczym, w zebraniach i pracach Rady;
2. zgłaszać wnioski dotyczące działalności Rady.

ART. 20

1. Członek zwyczajny jest obowiązany:
a) przestrzegać postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Rady,
b) aktywie uczestniczyć w działalności Rady,
c) systematycznie przekazywać informacje z działalności Rady na forum swojej organizacji.

2. Członek wspierający jest obowiązany popierać działalność Rady.

ART. 21

Utrata członkostwa następuje w razie:
1. dobrowolnego wystąpienia,
2. likwidacji osoby prawnej,
3. pozbawienia praw publicznych, orzeczonego prawomocnym wyrokiem sądu (w odniesieniu do osób fizycznych),
4. śmierci członka.

Rozdział IV

Organa Rady

ART. 22

Organami Rady są:
1. Walne Zebranie,
2. Zarząd,
3. Komisja Rewizyjna

ART. 23

1. Wybór organów Rady odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym, w zależności od uchwały Walnego Zebrania.
2. Kadencja organów Rady trwa 4 lata.
3. Uchwały organów Rady zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. W razie równej liczby głosów przy powtórnym głosowaniu decyduje głos odpowiednio Przewodniczącego Walnego Zebrania, Prezesa Zarządu lub Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
4. Walne Zebranie może w trakcie kadencji wybrać nowych członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej na miejsca nie obsadzone lub zwolnione. Kadencja nowych członków trwa do końca bieżącej kadencji organów Rady, do których zostali wybrani.
5. Funkcji wymienionych w art. 20 pkt 2 i 3 Statutu nie można łączyć

ART. 24

Do uprawnień walnego zebrania należy:
1.uchwalanie statutu Rady,
2. uchwalanie regulaminów pracy Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
3. wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
4. uchwalenie kierunków działania Rady,
5. ocena działalności Rady i jej organów,
6. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
7. udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej.
2. Nie uzyskanie przez Zarząd absolutorium, o którym mowa w ust. 1 pkt 7, pozbawia członków Zarządu prawa kandydowania do Zarządu najbliższej kadencji.

ART. 25

1. W walnym zebraniu udział biorą:
a) z głosem stanowiącym ? członkowie zwyczajni Rady
b) z głosem doradczym ? członkowie wspierający i honorowi oraz zaproszeni goście.
2. Walne zebranie, zwoływane jest przez Zarząd co najmniej raz na 6 miesięcy.
3. Zarząd zawiadamia członków o terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania
4. Zwyczajne zebranie Rady może być zwołane na wniosek Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub 1/5 ogólnej liczby członków Rady
5. Zebranie nadzwyczajne obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

ART. 26

1. Zarząd kieruje działalnością Rady w okresie między Walnymi Zebraniami
i odpowiada za swą pracę przed Walnym Zebraniem.
2. Do zakresu działalności Zarządu należy:
a) opracowanie i przedłożenie Walnemu Zebraniu regulaminu pracy Zarządu,
b) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania,
c) uchwalanie planów działania i budżetu Rady,
d) reprezentowanie Rady,
e) powoływanie Komisji i Zespołów problemowych w miarę potrzeby,
f) zarządzanie funduszami i majątkiem Rady,
g) składanie sprawozdań ze swojej działalności Walnemu Zebraniu,
h) zwoływanie walnych zebrań Rady,
i) organizacja i prowadzenie działalności gospodarczej,
3. Zarząd do prowadzenia spraw Rady może tworzyć biura i zatrudniać pracowników.

ART. 27

1. Zarząd składa się z 5 do 7 osób, wybranych przez Walne Zebranie.
2. Zarząd wybiera ze swego grona Prezesa, dwu wiceprezesów, sekretarza i skarbnika.
3. Członkiem Zarządu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
4. W razie przeprowadzania wyborów członków Zarządu, osoba kandydująca na członka Zarządu zobowiązana jest złożyć Przewodniczącemu Walnego Zebrania pisemne oświadczenie w przedmiocie skazania za przestępstwa, o których mowa w ust. 3, najpóźniej przed przeprowadzeniem wyborów
na Walnym Zgromadzeniu.
5. Niezłożenie lub odmowa złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 4 pozbawia kandydata na członka Zarządu prawa kandydowania do wybieranego Zarządu.
6. Postanowienia ust. 4 i 5 stosuje się odpowiednio w przypadku, o którym mowa w art. 21 ust. 4 Statutu.

ART. 28

1. Komisja Rewizyjna jest społecznym organem wewnętrznej kontroli działalności Rady. W zakresie swoich kompetencji Komisja Rewizyjna jest niezależna i nie podlega Zarządowi.
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą uczestniczyć w zebraniach Zarządu z głosem doradczym.

ART. 29

1. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków,
2. Komisja wybiera ze swego grona Przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.
3. Komisja pracuje zgodnie z regulaminem pracy Komisji, zatwierdzonym przez Walne Zebranie.
4. Członek Komisji Rewizyjnej:
1) nie może być członkiem Zarządu ani pozostawać z członkami Zarządu w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
2) nie może być osobą skazaną prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
3) może otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w Komisji Rewizyjnej zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.
5. W razie przeprowadzania wyborów członków Komisji Rewizyjnej, osoba kandydująca na członka Komisji Rewizyjnej zobowiązana jest złożyć Przewodniczącemu Walnego Zebrania pisemne oświadczenie
w przedmiocie skazania za przestępstwa, o których mowa w ust. 3, najpóźniej przed przeprowadzeniem wyborów na Walnym Zgromadzeniu.
6. Niezłożenie lub odmowa złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 6 pozbawia kandydata na członka Komisji Rewizyjnej prawa kandydowania do wybieranej Komisji Rewizyjnej.
7.Postanowienia ust. 5 i 6 stosuje się odpowiednio w przypadku, o którym mowa w art. 21 ust. 4 Statutu

ART. 30

Do zakresu działalności Komisji Rewizyjnej należy:
1. opracowanie i przedłożenie Walnemu Zebraniu regulaminu pracy Komisji,
2. kontrola, przynajmniej raz w roku, celowości, prawidłowości oraz zgodności z przepisami prawa całokształtu działalności Rady,
3. składanie Zarządowi uwag i ocen wynikających z kontroli działalności Rady,
4. składanie Walnemu Zebraniu sprawozdań ze swej działalności oraz wniosków w sprawie udzielania absolutorium ustępującemu Zarządowi.

ART. 31

Odwołanie organów Rady lub ich poszczególnych członków może nastąpić na wniosek 1/3 Członków Rady, uchwałą Walnego Zebrania.

Rozdział V

Działalność odpłatna i nieodpłatna pożytku publicznego oraz działalność gospodarcza, prowadzone przez Radę

ART. 32

1) Statutowa działalność Rady, w części obejmującej działalność pożytku publicznego, nie jest działalnością gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej i może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako działalność odpłatna.
2) Działalnością nieodpłatną pożytku publicznego jest działalność Rady w zakresie wykonywania jej statutowych zadań należących do sfery zadań publicznych, za które Rada nie pobiera wynagrodzenia.

ART. 33

Działalność nieodpłatna pożytku publicznego Rady może obejmować w szczególności następujące rodzaje działalności:
1) Integrowanie lokalnych środowisk osób niepełnosprawnych (94 99 Z ? PKD)
2) Przeciwdziałanie różnym formom dyskryminacji osób niepełnosprawnych, w tym przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu tych osób (94 99 Z ? PKD);
3) Inicjowanie i opiniowanie oraz uczestniczenie w pracach legislacyjnych dotyczących warunków życia osób niepełnosprawnych (94 99 Z ? PKD);
4) Prowadzenie poradnictwa specjalistycznego dla osób niepełnosprawnych( 94 99 Z ? PKD)
5) Monitoring i budowanie diagnoz potrzeb osób niepełnosprawnych oraz prowadzenie badań i analiz dotyczących osób niepełnosprawnych (94 99 Z ? PKD);
6) Prowadzenie działań informacyjnych, edukacyjnych i promocyjnych (94 99 Z ? PKD);
7) Organizowanie kampanii społecznych ( 94 99 Z ? PKD);
8) Doradztwo dla stowarzyszeń i grup samopomocy (94 99 Z ? PKD);
9) Organizowanie miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych i wspieranie ich samo zatrudnienia (94 99 Z ? PKD);
10) Tworzenie ośrodków zatrudnienia i rehabilitacji osób niepełnosprawnych, spółdzielni socjalnych, centrów i klubów integracji społecznej (94 99 Z ? PKD);
11) Organizacja szkoleń (85.59 B – PKD),
12) Organizacja targów, wystaw i kongresów (82.30 Z – PKD),
13) Działalność wydawnicza (58.13 Z, 58.14 Z ? PKD)
14) Doradztwo prawne (69.10 Z ? PKD)
15) Poradnictwo i doradztwo zawodowe (78.10 Z ? PKD)
16) Pośrednictwo pracy (78.10 Z ? PKD)
17) Badania rynku pracy (73.20 Z ? PKD)
18) Działalność wspomagająca edukację (85.60 Z ? PKD)
19) Działalność związana ze sportem (93.19 Z ? PKD)

ART. 34

Rada może prowadzić w kraju i za granicą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami działalność gospodarczą w przedmiocie:

 1. Integrowanie lokalnych środowisk osób niepełnosprawnych (94 99 Z ? PKD)
 2. Przeciwdziałanie różnym formom dyskryminacji osób niepełnosprawnych w tym przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu tych osób (94 99 Z ? PKD)
 3. Inicjowanie i opiniowanie oraz uczestniczenie w pracach legislacyjnych dotyczących warunków życia osób niepełnosprawnych (94 99 Z ? PKD)
 4. Prowadzenie poradnictwa specjalistycznego dla osób niepełnosprawnych (94 99 Z ? PKD)
 5. Monitoring i budowanie diagnoz potrzeb osób niepełnosprawnych oraz prowadzenie badań i analiz dotyczących osób niepełnosprawnych (94 99 Z ? PKD)
 6. Prowadzenie działań informacyjnych, edukacyjnych i promocyjnych (94 99 Z ? PKD)
 7. Organizowanie kampanii społecznych (94 99 Z ? PKD)
 8. Doradztwo dla stowarzyszeń i grup samopomocy (94 99 Z ? PKD)
 9. Organizowanie miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych i wspieranie ich samozatrudnienia (94. 99 Z ? PKD)
 10. Tworzenie ośrodków zatrudnienia i rehabilitacji osób niepełnosprawnych, spółdzielni socjalnych, centrów i klubów integracji społecznej (94. 99 Z ? PKD)
 11. Organizacja szkoleń (85.59 B ? PKD)
 12. Organizacja targów, wystaw i kongresów (82.30 Z ? PKD)
 13. Wydawanie gazet (58.13 Z ? PKD)
 14. Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (58.14 Z ? PKD)
 15. Doradztwo prawne (69.10 Z ? PKD)
 16. Poradnictwa i doradztwo zawodowe (85.60 Z ? PKD)
 17. Pośrednictwo pracy (78.10 Z ? PKD)
 18. Badania rynku pracy (73.20 Z- PKD)
 19. Działalność wspomagająca edukację (85.60 Z ? PKD)
 20. Działalność związana ze sportem (93.19 Z ? PKD)
 21. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (47.19 Z ? PKD)
 22. Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.21 Z ? PKD)
 23. Sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.22 Z ? PKD)
 24. Sprzedaż detaliczna ryb, skorupiaków i mięczaków prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.23 Z ? PKD)
 25. Sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.24 Z ? PKD)
 26. Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.29 Z ? PKD)
 27. Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.59 Z ? PKD)
 28. Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.61 Z ? PKD)
 29. Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.62 Z- PKD)
 30. Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.63 Z ? PKD)
 31. Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.64 Z ? PKD)
 32. Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.74 Z ? PKD)
 33. Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.76 Z ? PKD)
 34. Sprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.77 Z ? PKD)
 35. Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.78 Z ? PKD)
 36. Sprzedaż detaliczna artykułów używanych, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.79 Z ? PKD)
 37. Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (47.91 Z ? PKD)
 38. Transport lądowy, pasażerski, miejski i podmiejski (49.31 Z ? PKD)
 39. Działalność taksówek osobowych (49.32 Z ? PKD)
 40. Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany (49.39 Z – PKD)41. Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (52. 21. Z- PKD)

  42.Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (55.20. Z- PKD)

  43. Pola kempingowe (wyłączając pole dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe (55.30. Z- PKD)

  44. Pozostałe zakwaterowanie (55.90.Z- PKD)

  45. Wydawanie książek (58.11. Z- PKD)

  46. Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych), (58.12.Z- PKD)

  47. Pozostała działalność wydawnicza (58.19. Z- PKD)

  48.Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20. Z- PKD)

  49.Działalność prawnicza (69.10. Z- PKD)

  50. Działalność rachunkowo- księgowa; doradztwo podatkowe (69.20.Z- PKD)

  51. Stosunki międzyludzkie (public relation) i komunikacja (70.21. Z-PKD)

  52. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (70.22.Z- PKD)

  53. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (72.20.Z- PKD)

  54. Działalność agencji reklamowych (73.11. Z- PKD)

  55. Badanie rynku i opinii publicznej (73.20.Z- PKD)

  56. Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (74.10.Z- PKD)

  57. Działalność fotograficzna (74.20.Z- PKD)

  58. Działalność związana z tłumaczeniami (74.30.Z- PKD)

  59. Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (77.11.Z- PKD)

  60. Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (77.12.Z-PKD)

  61. Wypożyczenie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego (77.21.Z- PKD)

  62. Wypożyczenie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego (77.29.Z-PKD)

  63. Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery (77.30.Z- PKD)

  64. Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (77.39.Z- PKD)

  65. Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (77.40.Z- PKD)

  66. Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników (78.10.Z- PKD)

  67. Działalność agencji pracy tymczasowej (78.10.Z-PKD)

  68. Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników (78.30.Z-PKD)

  69. Działalność organizatorów turystyki (79.12.Z-PKD)

  70. Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (79.90. A. – PKD)

  71. Pozostałą działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (79.90.C- PKD)

  72. Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa (80.10.Z-PKD)

  73. Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa, (80.20.Z- PKD)

  74. Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach (81.10.Z- PKD)

  75. Niespecjalistyczna sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych (81.21.Z- PKD)

  76. Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych (81.22.Z-PKD)

  77. Pozostałe sprzątanie (81.21.Z- PKD)

  78. Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni (81.30.Z-PKD)

  79. Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (82.11.Z- PKD)

  80. Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura (82.19.Z- PKD)

  81. Działalność centrów telefonicznych (call center) (82.20.Z-PKD)

  82. Działalność związana z pakowaniem (82.92.Z- PKD)

  83. Pozostałą działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (82.99.Z- PKD)

  84. Wychowanie przedszkolne (85.10.Z- PKD)

  85. Szkoły podstawowe (85.20.Z- PKD)

  86. Gimnazja (85.31.A- PKD)

  87. Licea ogólnokształcące (85.31.B- PKD)

  88. Technika (85. 32.A- PKD)

  89. Zasadnicze szkoły zawodowe (85.32.B- PKD)

  90. Szkoły specjalne przysposabiające do pracy (85.32.C- PKD)

  91. Szkoły policealne (85.41.Z- PKD)

  92. Zakłady kształcenia nauczycieli i kolegia pracowników służb społecznych (85.42.A- PKD)

  93. Szkoły wyższe (85.42.B- PKD)

  94. Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (85.51.Z- PKD)

  95. Pozaszkolne formy edukacji artystycznej (85.52.Z- PKD)

  96. Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu (85.53.Z- PKD)

  97. Nauka języków obcych (85.59.A. PKD)

  98. Pozostałe, pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.B- PKD)

  99. Działalność wspomagająca edukację (85.60.Z- PKD)

  100. Praktyka lekarska ogólna (86.21.Z- PKD)

  101. Praktyka lekarska specjalistyczna ( 86.22. Z- PKD)

  102. Praktyka lekarska dentystyczna (86.23.Z- PKD)

  103. Działalność fizjoterapeutyczna (86.90 A ? PKD)

  104. Działalność pogotowia ratunkowego (86.90 B ? PKD)

  105. Praktyka pielęgniarek i położnych (86.90 C ? PKD)

  106. Działalność paramedyczna (86.90 D ? PKD)

  107. Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana (86.90 E ? PKD)

  108. Artystyczna i literacka działalność twórcza (90.03 Z ? PKD)

  109. Działalność obiektów kulturalnych (90.04 Z ? PKD)

  110. Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki (93.21 Z ? PKD)

  111. Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (94.99 Z – PKD)

ART. 35

Prowadzenie nieodpłatnej, odpłatnej działalności pożytku publicznego oraz prowadzenie działalności gospodarczej wymaga rachunkowego wyodrębnienia tych form działalności w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników, z zastrzeżeniem przepisów o rachunkowości.

ART. 36

1. Decyzje dotyczące prowadzenia przez Radę nieodpłatnej lub odpłatnej działalności pożytku publicznego oraz działalności gospodarczej, w szczególności decyzje o podjęciu, zawieszeniu, zaprzestaniu tych działalności podejmuje Zarząd.
2. Zarząd ustala rozmiary zatrudnienia oraz wielkość środków przypadających na wynagrodzenia pracowników Rady.

Rozdział VI

Majątek, fundusze i działalność gospodarcza

ART. 37

Majątek Rady stanowią nieruchomości, ruchomości, prawa majątkowe i fundusze.

ART. 38

Na fundusze Rady składają się:
1. dochody z majątku nieruchomego,
2. dochody z działalności gospodarczej i praw majątkowych oraz dochody z odpłatnej działalności pożytku publicznego,
3. darowizny, dotacje, zapisy i inne świadczenia na rzecz Rady.
Fundusze Rady przeznacza się wyłącznie na cele statutowe.

ART. 39

1. Majątek Rady nie może:
1) służyć udzielaniu pożyczek lub zabezpieczaniu zobowiązań członków Rady, członków organów Rady lub pracowników Rady oraz ich osób bliskich, za które uznaje się osoby, z którymi członkowie Rady, członkowie organów Rady oraz pracownicy Rady pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli,
2) być przekazywany na rzecz członków Rady, członków organów Rady lub pracowników Rady oraz ich osób bliskich, wymienionych w pkt 1, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to miałoby nastąpić bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
3) być wykorzystywany na rzecz członków Rady, członków organów Rady lub pracowników Rady oraz ich osób bliskich, wymienionych w pkt 1, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego
2. Rada nie może dokonywać zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Rady, członkowie organów Rady lub pracownicy Rady oraz ich osoby bliskie, wymienione w ust. 1 pkt 1, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

ART. 40

Do ważności oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych rady oraz udzielania pełnomocnictw wymagane jest współdziałanie co najmniej dwóch członków Zarządu albo Członka Zarządu i innej osoby upoważnionej przez Zarząd

Rozdział VII

Zmiana Statutu i rozwiązanie Rady

ART. 41

Statut lub zmiany Statutu uchwala Walne Zebranie większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

ART. 42

Uchwałę w sprawie rozwiązania Rady i przeznaczenia jej majątku podejmuje Walne Zebranie większością 2/3 głosów w obecności co najmniej 2/3 uprawnionych do głosowania.

ART. 43

Majątek Rady po jej rozwiązaniu przeznacza się na cele statutowe.

ART. 44

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem stosuje się odpowiednie przepisy prawa o stowarzyszeniach.