Przedmiotem niniejszego zamówienia są następujące sprzęt, narzędzia i materiały do pracowni rzemiosł różnych dla uczestników Centrum Integracji Społecznej ERKON w ramach projektu pn. ?Centrum Integracji Społecznej ERKON? realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 11.1.1. Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym. Szczegóły w linku poniżej. 

Postępowanie jest prowadzone na podstawie rozeznania rynku zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w sposób zapewniający przejrzystość oraz zachowanie uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, nie jest też specyfikacją w rozumieniu przepisów o zamówieniach publicznych.

Więcej szczegółów dotyczących zamówienia znaleźć można TUTAJ [PLIK DOC]