Zapytanie ofertowe na maszyny do pracowni krawieckiej dla uczestników Elbląskiego Centrum Integracji Społecznej finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w oparciu o projekt ?Elbląskie Centrum Integracji Społecznej? realizowany w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Nr postępowania: ZAP.2.ECIS/2017

 1. >Nazwa (firma) i adres Zamawiającego.

Elbląska Rada Konsultacyjna Osób Niepełnosprawnych
ul. Związku Jaszczurczego 15
82-300 Elbląg

 1. Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem niniejszego zamówienia są następujące maszyny krawieckie dla uczestników Elbląskiego Centrum Integracji Społecznej w ramach projektu pn. ?Elbląskie Centrum Integracji Społecznej? realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 11.1.1. Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym :

 1. Stebnówka 1-igłowa szt. 2 ( ze stołem i silnikiem do szycia cienkich i średnich materiałów z kompletem oprzyrządowania. – wymienne stopki, linijki itp. JUKI DDL 900A, JUKI 8700-7 energooszczędna lub inna o podobnych parametrach lub wyższych)

 2. Owerlok 5- nitkowy szt. 1 (ze stołem i silnikiem JUKI MO 6816 lub inny o podobnych parametrach lub wyższych)

 3. Owerlok 4- nitkowy szt.1. (ze stołem i silnikiem JUKI MO 6814 lub inny o podobnych parametrach lub wyższych)

 4. Maszyna wielofunkcyjna szt. 1 ( ze stołem i silnikiem JUKI HZL-F 300 lub JUKI HZL- F400 lub inna o podobnych parametrach lub wyższych)

 5. Randerka do szycia dzianin szt. 1 (ze stołem i silnikiem Jack JK-856901-01 GB, ZOJE ZJW 562-2-BD , JUKI MF energooszczędna lub inna o podobnych parametrach lub wyższych)

 1. Manekiny krawieckie szt. 2 – DIANA A, DAMA (ROZ. 36-42, ROZ.44-48 lub inne

 2. Stół prasowalniczy z wytwornicą szt. 1 (BIEFFE, ROTONDI, COMEL lub inny o podobnych parametrach lub wyższych)

 3. Napownica szt.1 – w komplecie z końcówkami do nap, oczek, nitów, stojąca

Zakres zamówienia obejmuje dostawę, w tym wniesienie, montaż i instalację maszyn w siedzibie Zamawiającego lub inny wskazany adres przez Zamawiającego.

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wszelką dokumentację przedmiotu zamówienia tj. m.in. instrukcja obsługi, instrukcja serwisowa w języku polskim.

Podstawa prawna:

Postępowanie jest prowadzone na podstawie rozeznania rynku zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w sposób zapewniający przejrzystość oraz zachowanie uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, nie jest też specyfikacją w rozumieniu przepisów o zamówieniach publicznych.

 1. Waluta, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia.

Cena oferty zostanie podana przez Wykonawcę w PLN.

 1. Opis sposobu przygotowania oferty.

Wykonawca winien złożyć ofertę w formie pisemnej odpowiadającą treści zapytania ofertowego. Oferta winna być sporządzona w języku polskim, ceny w ofercie winny obejmować cały przedmiot zamówienia wraz z podatkiem VAT (w tym dostawy do siedziby Zamawiającego, wniesienia, montażu) winny być podane w walucie polskiej. Oferent zobowiązany jest podpisać ofertę.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych, nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Wykonawca przed upływem terminu składania ofert może dokonywać jej zmian, uzupełnień, wycofań.

 1. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami.

Osobami upoważnionymi(ą) przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami są:

Magdalena Roszkowska ? tel. 55 232 69 35, fax. 55 232 69 35, e-mail: m.roszkowska@erkon.elblag.com.pl

 1. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty.

Ofertę należy złożyć osobiście lub pocztą tradycyjną na adres: ERKON, ul. Związku Jaszczurczego 15, 82-300 Elbląg w nieprzekraczalnym terminie (liczy się data wpływu oferty do Zamawiającego): do dnia 12.05.2017 do godziny 12:00. 

 1. Ocena ofert i ogłoszenie wyników:

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający weźmie pod uwagę cenę całej oferty.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie upubliczniona na stronie internetowej Zamawiającego. Nadto wybrany wykonawca zostanie zawiadomiony pisemnie o wyborze.

Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania, nie dokonania wyboru złożonych ofert, zmiany terminu składania i oceny ofert bez podania przyczyn.

 1. Unieważnienie postępowania

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

 1. Pozostałe informacje

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub uzupełnienia treści Zapytania Ofertowego przed upływem terminu na składanie ofert. Informacja o wprowadzeniu zmiany lub uzupełnieniu treści zostanie przekazana Oferentom (e-mail, fax lub pocztą), jak również zostanie opublikowana na stronie Zamawiającego ? www.erkon.elblag.pl.

Więcej informacji TUTAJ 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *