Wyniki postępowania Nr ZAP.1.CIS/2019

W związku z prowadzeniem projektu pn. „Centrum Integracji Społecznej ERKON” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, informujemy, że w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr ZAP.1.CIS/2019 na sprzęt, narzędzia i materiały do pracowni rzemiosł różnych dla uczestników Centrum Integracji Społecznej ERKON został wybrany poniższy wykonawca.

Zapytanie ofertowe – Sprzęt, narzędzia i materiały do pracowni rzemiosł różnych

Przedmiotem niniejszego zamówienia są następujące sprzęt, narzędzia i materiały do pracowni rzemiosł różnych dla uczestników Centrum Integracji Społecznej ERKON w ramach projektu pn. „Centrum Integracji Społecznej ERKON” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 11.1.1. Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym. …