Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet Rynek pracy otwarty dla wszystkich, działanie Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie.

Wartość projektu 798 800 zł.

Projekt trwać będzie od kwietnia 2014 roku do końca czerwca 2015 roku.

Skierowany jest do 45 osób, które ukończyły 50 rok życia, są nieaktywne zawodowo, bezrobotne, w tym długotrwale i zdeterminowane do zmiany swojej sytuacji życiowej i zawodowej, zamieszkują powiaty elbląski i braniewski.

Praca z beneficjentami projektu prowadzona będzie w oparciu o model zatrudnienia wspomaganego ?Wiek gorącego ziemniaka?, w którym bazujemy na mocnych stronach naszych klientów, kształtujemy umiejętności, które pozwolą na radzenie sobie w zmieniających się warunkach realnego rynku pracy.

Uczestnicy projektu w pierwszym etapie spotkają się z lekarzem medycyny pracy, którego zadaniem jest zdiagnozowanie czy u kandydatów nie ma barier zdrowotnych do wykonywania pracy. W następnych etapach spotykać się będą z psychologiem, doradcą zawodowym oraz trenerem pracy. Specjaliści projektowi wykorzystując narzędzia takie jak trening pracy, coaching, diagnozę praktycznych umiejętności zawodowych zbudują plan rozwoju osobistego, którego ważnym elementem będą ?szyte na miarę? szkolenia zawodowe a efektem końcowym podjęcie pracy i utrzymanie się w niej. Rekrutacja do projektu jest już zakończona.

Pakt na rzecz aktywizacji elbląskiego rynku pracy ? rozwój partnerstwa

Projekt polegał na stworzeniu nowoczesnej sieci współpracy i komunikacji pomiędzy lokalnymi instytucjami rynku pracy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *