Kto może skorzystać z usług?

Osoby pełnoletnie ? niepełnosprawne zaliczone do umiarkowanego lub znacznego stopnia niepełnosprawności. Warto też zdawać sobie sprawę, że w ramach Programu Świadczenie Usług Asystenckich Dla Osób Niepełnosprawnych nie są prowadzone usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Kiedy realizator (ERKON) ma prawo odmówić zrealizowania usług?

a) w sytuacjach zagrażających życiu lub zdrowiu klientów, asystentów, lub osób trzecich;

b) w przypadkach, w których okoliczności wskazują na możliwość wywołania szkody
osobom trzecim lub łamania przepisów prawa;

c) o ile są usługami wyłącznie o charakterze pielęgnacyjnym lub higienicznym (w takim
przypadku ERKON, kieruje prośbę o rozpatrzenie możliwości udzielenia
odpowiedniej pomocy do właściwego ośrodka pomocy społecznej).

Jaki jest zakres usług asystenckich?

Usługi asystenckie obejmują pomoc asystenta w przygotowaniu do wyjścia, przemieszczaniu się, pomoc w korzystaniu z dóbr kultury, uczestniczeniu w zajęciach rekreacyjnych, sportowych, oraz pomoc w komunikowaniu się: tj.

1) Pomoc w wyjściu, powrocie oraz dojazdach w wybrane przez klienta miejsce (np. dom, praca, szkoła, kościół, lekarz, urzędy, znajomi, rodzina, itp.),

2) Pomoc w wyjściu, powrocie oraz dojazdach na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne,

3) Pomoc w wyjściu, powrocie oraz dojazdach na kursy i szkolenia zawodowe,

4)Pomoc w zakupach, jednocześnie warunkiem tej usługi jest czynne uczestnictwo klienta (asystent może pomóc przynieść zakupy o wadze jednorazowo do 5 kg),

5) W przypadku osób przyjeżdżających do Elbląga, odbiór klienta z dworca i pomoc w dotarciu w wybrane miejsce.

6) Pomoc w załatwieniu spraw urzędowych (np. usługi tłumaczy języka migowego, o ile
urząd ich nie zapewnia, dotarcie z klientem do urzędu i dyskretna pomoc w kontaktach
z urzędem).

7) Pomoc i towarzyszenie w korzystaniu z dóbr kultury: muzeum, teatr, kino, koncert, itp., towarzyszenie w spotkaniach rodzinnych lub towarzyskich.

8) Czytanie prasy, książek lub korespondencji, osobom niezdolnym do samodzielnego
czytania.

9) Pomoc w pisaniu pism, listów osobom niewidomym, bądź niezdolnym do samodzielnego pisania ręcznego, czy komputerowego.

10) Pomoc osobie niepełnosprawnej w korzystaniu z zajęć sportowych i obiektów sportowych: basen, siłownia i inne sporty (udział asystenta w treningach i zajęciach sportowych możliwy jest tylko po uzgodnieniu z trenerem/instruktorem).

11) Dojazdy w wybrane przez klienta miejsca na terenie Elbląga odbywają się środkami komunikacji miejskiej lub przez przewoźnika posiadającego uprawnienia do przewozu osób.

Jest możliwe skorzystanie z innych usług niż wymienione powyżej?

Tak, lecz tylko w wypadku, kiedy wymaga tego sytuacja i stan zdrowia klienta, po uzgodnieniu z koordynatorem możliwe jest korzystanie z innych usług poza wymienionymi w pkt. 2, o ile są zgodne z rozdziałem I regulaminu ? Zasady ogólne. Usługi asystenckie wspierające aktywność klienta realizowane są w pierwszej kolejności. Usługi nie są świadczone w miejscach, w których usługi powinny być świadczone na podstawie odrębnych przepisów lub w placówkach zapewniających całodobową opiekę (tj. w szczególności w domach pomocy społecznej, zakładach opieki zdrowotnej).

W jakim czasie realizowane są usługi?

Usługi realizowane są do końca roku, 7 dni w tygodniu w godz. 8.00 ? 20.00, w szczególnych przypadkach czas realizacji zadań może być zmieniony. W przypadku braku możliwości zrealizowania zgłoszenia ze względu na brak wolnego asystenta, koordynator powiadamia osobę niepełnosprawną i uzgadnia z nią inny termin realizacji usługi. Usługi nie są realizowane w święta określone w przepisach o dniach wolnych od pracy. Określenie godzin, zakresu i ewentualnego sposobu świadczonych usług następuje pomiędzy koordynatorem a osobą niepełnosprawną lub osobą/instytucją przez niego upoważnioną.

Ile trzeba dopłacić do usługi asystenta?

Opłata za usługę wynosi 1 zł za godz. Opłata pobierana jest przez asystenta z góry za pokwitowaniem KP.W przypadku nie wniesienia opłaty usługa nie jest realizowana. Wszelkie dodatkowe koszty związane z wykonywaniem usługi przez asystenta (np. bilety wstępu do muzeów, kin, teatrów itp.), z wyjątkiem opłat za korzystanie przez asystenta z komunikacji miejskiej, ponosi osoba korzystająca z usługi. Opłata za usługi nie jest zwracana w przypadku skrócenia pierwotnie planowanego czasu usługi.

W jaki sposób należy zgłaszać potrzeby w zakresie usług asystenckich?

Zgłoszenia od osób niepełnosprawnych przyjmowane są jedną dobę przed usługą telefonicznie pod numerem 55 232 6935, mail: asystent@erkon.elblag.com.pl lub osobiście w siedzibie ERKON przy ul. Zw. Jaszczurczego 15. Zgłoszenia przyjmowane są w dni robocze w godzinach 800 ? 1400.Za wiedzą i zgodą osoby niepełnosprawnej zgłoszenia przyjmowane są także za pośrednictwem innych podmiotów (np. rodzina, znajomi, instytucje pomocy społecznej, organizacje pozarządowe). Odwołanie przez klienta usług następuje u koordynatora, co najmniej w przeddzień zaplanowanej usługi zlecenia.

Jakie dokumenty potrzebne są do zgłoszenia?

Do zgłoszenia należy dołączyć kopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, potwierdzające zaliczenie do niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym, lub orzeczenie równoważne. Dopuszcza się możliwość okazania orzeczenia o niepełnosprawności asystentowi osoby niepełnosprawnej podczas pierwszego kontaktu z asystentem.

Czy istnieje możliwość zamówienia zlecenia stałego dla asystenta?

Istnieje możliwość realizacji zleceń stałych odbywających się w określone dni tygodnia w zaplanowanym czasie oraz zleceń, które wynikają z konkretnej potrzeby i sytuacji. Zamówienia na zlecenia stałe w szczególnych wypadkach można ponawiać co miesiąc. Są one przyjmowane do 15 dnia miesiąca poprzedzającego zlecenie.

Kiedy asystent może przerwać pracę?

Asystent przerywa pracę i przerywa realizację usługi jeżeli:

? zastana sytuacja bądź wykonanie danego zadania zagraża zdrowiu lub życiu asystenta,
klienta, osób trzecich,

? agresja lub oczekiwania klienta nie pozwalają na kontynuowanie usługi, zgodnie
z zasadami regulaminu,

? zachodzi podejrzenie, że działania podejmowane przez klienta zmierzają do łamania prawa,

? pomoc i potrzeby klienta zostają zabezpieczone przez inne służby.

W uzasadnionych przypadkach asystent przerywa usługę w trybie natychmiastowym, informując o tym niezwłocznie koordynatora.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *