Elbląska Rada Konsultacyjna Osób Niepełnosprawnych oraz Elbląska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Sielanka” wspólnie ogłaszają zapisy do projektu, którego celem jest wzrost integracji i aktywności społecznej mieszkańców ESM „Sielanka”.

Projekt zakłada wyposażenie jak największej liczby uczestników w kompetencje umożliwiające samodzielne funkcjonowanie w życiu i uniezależnienie się od wsparcia instytucjonalnego.
 
Dla uczestników projektu przygotowane są następujące formy wsparcia:
 • poradnictwo prawne,
 • poradnictwo specjalistyczne dla osób niepełnosprawnych,
 • poradnictwo psychologiczne,
 • spotkania z konsultantem rodziny,
 • terapia indywidualna i grupowa,
 • warsztaty aktywizacyjne,
 • warsztaty prozdrowotne,
 • wyjazdy integracyjne,
 • poradnictwo dietetyczne,
 • zajęcia z terapeutą, z zakresu aktywizacji ruchowej,
 • festyn rodzinny dla uczestników w okresie letnim.
Projekt zapewnia zastosowanie  co najmniej 3 różnych form wsparcia w odniesieniu do każdej z rodzin uczestniczących w projekcie, a wsparcie w ramach projektu dostosowane do specyfiki potrzeb tej grupy docelowej.
 
 
Uczestnikami projektu ?Rodzina w Sielance? mogą zostać osoby mieszkające w lokalach wskazanych w „wykazie adresów objętych projektem”, w tym:
 
 • osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
 • osoby z zaburzeniami psychicznymi lub niepełnosprawnością intelektualną o lekkim stopniu,
 • osoby niepełnosprawne z innych powodów o lekkim stopniu niepełnosprawności i osoby pełnosprawne, zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym spełniające przynajmniej 2 z niżej wymienionych przesłanek:
 • osoba niepracująca,
 • osoba z niepełnosprawnością,
 • osoba korzystająca ze świadczeń pomocy społecznej lub kwalifikująca się do objęcia takim wsparciem,
 • osoba przebywająca w pieczy zastępczej lub opuszczająca pieczę zastępczą,
 • osoba nieletnia, wobec której zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości,
 • osoba przebywająca w młodzieżowym ośrodku wychowawczym lub młodzieżowym ośrodku socjoterapii,
 • osoba z dzieckiem z niepełnosprawnością, o ile co najmniej jeden z rodziców lub opiekunów nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem z niepełnosprawnością,
 • osoba niesamodzielna ze względu na podeszły wiek, niepełnosprawność lub stan zdrowia,
 • osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem z dostępu do mieszkań,
 • osoba korzystająca z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.
Wsparciem objęte zostaje całe gospodarstwo domowe, czyli wszystkie osoby zamieszkałe z danym uczestnikiem.
 
Rekrutacja trwa od 1 listopada do 31 grudnia 2019 r.
Zapisy odbywają się w Biurze Projektu, w siedzibie ERKON przy ul. Hetmańskiej 28 w Elblągu.
 
DO POBRANIA:
 
Projekt realizowany jest ze Środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Wartość projektu ogółem: 894 062,50 zł
Dofinansowanie: 837 812,50 zł
 
Projekt realizowany od 01.11.2019 r. do 31.12.2022 r.  (3 tury projektu).