Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

Program, w ramach którego świadczymy wsparcie w zakresie realizowania codziennych czynności oraz funkcjonowania w życiu społecznym osób z niepełnosprawnościami.

Program jest elementem polityki społecznej państwa w obszarach:

 • poprawy jakości i samodzielności życia osób z niepełnosprawnościami;
 • wsparcia oraz pomocy adekwatnej do potrzeb;
 • pomocy w dostępie do wydarzeń społecznych, imprez kulturalnych, sportowych itp.;
 • dążenia do poprawy funkcjonowania osób w ich najbliższym środowisku.

// W ramach Programu nie są świadczone usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej //.

Odbiorcy usług asystenckich to osoby legitymujące się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności znacznym i umiarkowanym (lub równoważnym) ze wszystkimi rodzajami niepełnosprawności.

Obecnie Programem objętych jest 15 osób, w tym 13 osób z niepełnosprawnościami w stopniu znacznym i umiarkowanym oraz 2 dzieci w wieku do 16 roku życia, zgodnie z wymogami Programu.

Zgodnie z ideą usług asystenta osobistego osób niepełnosprawnych, jedna osoba zaopiekowana jest przez jednego asystenta w wymiarze 20 godzin miesięcznie.

 

Podstawą prawną Programu jest art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 23.10.2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1787)

***

Asystent – pomocna dłoń (kontynuacja) 

Kliknij, by powiększyć

 

 

Projekt, w ramach którego świadczone są usługi asystenta osób niepełnosprawnych, umożliwiające / wspomagające niezależność życia tych osób.

Odbiorcami usług asystenta są pełnoletni mieszkańcy Elbląga, posiadający aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności umiarkowanym lub znacznym (albo dokument równoznaczny).

Zakres usług asystenckich obejmuje wspieranie aktywności życiowej osób niepełnosprawnych, w tym między innymi:

 • bezpieczne dotarcie do lekarza, sklepu, urzędu…
 • wsparcie w samodzielnym załatwianiu spraw w instytucjach, poradniach…
 • pomoc w uczestnictwie w imprezach kulturalnych, rekreacyjnych, społecznych… 
 • wyjście na spacer, na wystawę, do krewnych…
 • miłe i kreatywne spędzanie czasu w domu,
 • pomoc w organizowaniu korespondencji i informacji,
 • pomoc w „oswajaniu” elektronicznych komunikatorów itp.

Asystent nie świadczy usług pielęgniarskich i opiekuńczych.

Usługi  realizowane na terenie miasta Elbląga, w dni robocze, w godzinach od 8:00 do 17:00 (w szczególnych przypadkach, po indywidualnym uzgodnieniu, czas ten może być zmieniony).

Każda osoba korzystająca z usług asystenta, objęta jest nieodpłatnym wsparciem psychologa oraz specjalisty ds. aktywizacji społecznej.

 

Projekt realizowany od 1.01.2021 do 31.12.2021 r.
współfinansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

***

 

Samodzielni Niepełnosprawni

Kliknij, by powiększyć

.

Celem projektu jest wzrost samodzielności osób niepełnosprawnych, rozwój bezpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego, rzecznictwa osób niepełnosprawnych, ich rodzin, nabycie wiedzy przez osoby niepełnosprawne i wykorzystanie jej w życiu codziennym, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu tych osób, poprzez nabycie wiedzy i samodzielności.

W ramach projektu „Samodzielni Niepełnosprawni”, osoby posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności (albo dokument równoznaczny), zameldowane w woj. warmińsko – mazurskim, korzystają z bezpłatnych porad prawnych oraz konsultacji psychologicznych. W ramach projektu podejmowane są też interwencje na rzecz osób, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej.

Zapisy – umówienie wizyty
W Elblągu:
• telefonicznie pod nr: 55 232 69 35
• lub osobiście – w recepcji ERKON-u przy ul Hetmańskiej 28.

W Ostródzie
• telefonicznie pod nr: 785 425 131.

Edycja III projektu realizowana od 1.04.2021 r. do 31.03.2022 r.,
współfinansowana przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

***

ERKON TOWER

Kliknij, by powiększyć

ERKON TOWER, to projekt mający na celu zmotywowanie i wsparcie każdego z uczestników do podjęcia satysfakcjonującej aktywności społecznej i w ogóle życiowej.

ERKON TOWER adresowany jest do mieszkańców Elbląga i powiatu elbląskiego, posiadających orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym.

W ramach projektu oferujemy naszym uczestnikom:

 • wsparcie asystenta osoby niepełnosprawnej
 • wsparcie psychologa (indywidualne i grupowe)
 • warsztaty:
  – z zakresu dietetyki
  – muzykoterapii
  – śmiechoterapii
  – z gospodarowania budżetem domowym
 • wycieczki edukacyjne
 • wyjścia do teatru i kina
 • piknik rodzinny

Każdy uczestnik projektu ERKON TOWER objęty zostaje ww. wsparciem i działaniami przez 10 miesięcy, od chwili rozpoczęcia programu. 

Szczegółowe zasady rekrutacji i uczestnictwa w regulaminie
(PDF) DO POBRANIA

 

Projekt  realizowany od 01.08.2020 r. do 31.07.2023 r.  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

***

Centrum Integracji Społecznej ERKON

– kontynuacja –

I tura

Projektem objęte są osoby z Elbląga i powiatu elbląskiego w wieku od 15 do 64 lat nie posiadające prawa do:

 • zasiłku dla bezrobotnych, zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego,
 • renty strukturalnej, renty z tytułu niezdolności do pracy, emerytury,
 • nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego,

w tym:

 • osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności,
 • osoby pełnosprawne bezrobotne / nieaktywne zawodowo,
 • osoby korzystające z pomocy społecznej.

Projekt zakłada m.in.:

 • wsparcie trenera pracy, psychologa i doradcy zawodowego,
 • pomoc w znalezieniu zatrudnienia,
 • pracownie zawodowe,
 • praktyki zawodowe, kursy, szkolenia,
 • świadczenie integracyjne na czas trwania projektu.

Przebieg realizacji projektu:

 • zebranie grupy,
 • 2 miesięczne warsztaty z psychologiem oraz doradcą zawodowym (4 dni w tygodniu),
 • spotkania indywidualne oraz grupowe z psychologiem i doradcą zawodowym,
 • praktyki zawodowe na pracowniach wewnętrznych oraz na otwartym rynku pracy,
 • szkolenia,
 • zatrudnienie i monitoring.

Osoby dojeżdżające na zajęcia spoza Elbląga otrzymują zwrot kosztów dojazdu,
uczestnikom CIS ERKON – kontynuacja przysługuje jeden gorący posiłek dziennie.

Projekt realizowany od 01.09.2020 r. do 31.08.2021 r. (I tura projektu),
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

***

Rodzina w Sielance

Elbląska Rada Konsultacyjna Osób Niepełnosprawnych oraz Elbląska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Sielanka” realizują projekt, którego celem jest wzrost integracji i aktywności społecznej mieszkańców ESM „Sielanka”.
Projekt zakłada wyposażenie jak największej liczby uczestników w kompetencje umożliwiające samodzielne funkcjonowanie w życiu i uniezależnienie się od wsparcia instytucjonalnego.
 
Dla uczestników projektu przygotowano następujące formy wsparcia:
 • poradnictwo prawne,
 • poradnictwo specjalistyczne dla osób niepełnosprawnych,
 • poradnictwo psychologiczne,
 • spotkania z konsultantem rodziny,
 • terapia indywidualna i grupowa,
 • warsztaty aktywizacyjne,
 • warsztaty prozdrowotne,
 • wyjazdy integracyjne,
 • poradnictwo dietetyczne,
 • zajęcia z terapeutą, z zakresu aktywizacji ruchowej,
 • festyn rodzinny dla uczestników w okresie letnim.
Projekt zapewnia zastosowanie  co najmniej 3 różnych form wsparcia w odniesieniu do każdej z rodzin uczestniczących w projekcie, a wsparcie w ramach projektu dostosowane do specyfiki potrzeb tej grupy docelowej.
 
Uczestnikami projektu „Rodzina w Sielance” są osoby mieszkające w lokalach wskazanych w „wykazie adresów objętych projektem”, w tym:
 
 • osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
 • osoby z zaburzeniami psychicznymi lub niepełnosprawnością intelektualną o lekkim stopniu,
 • osoby niepełnosprawne z innych powodów o lekkim stopniu niepełnosprawności i osoby pełnosprawne, zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym spełniające przynajmniej 2 z niżej wymienionych przesłanek:
 • osoba niepracująca,
 • osoba z niepełnosprawnością,
 • osoba korzystająca ze świadczeń pomocy społecznej lub kwalifikująca się do objęcia takim wsparciem,
 • osoba przebywająca w pieczy zastępczej lub opuszczająca pieczę zastępczą,
 • osoba nieletnia, wobec której zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości,
 • osoba przebywająca w młodzieżowym ośrodku wychowawczym lub młodzieżowym ośrodku socjoterapii,
 • osoba z dzieckiem z niepełnosprawnością, o ile co najmniej jeden z rodziców lub opiekunów nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem z niepełnosprawnością,
 • osoba niesamodzielna ze względu na podeszły wiek, niepełnosprawność lub stan zdrowia,
 • osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem z dostępu do mieszkań,
 • osoba korzystająca z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.
Wsparciem objęte zostaje całe gospodarstwo domowe, czyli wszystkie osoby zamieszkałe z danym uczestnikiem.
 
DO POBRANIA:
 
Projekt realizowany jest ze Środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Wartość projektu ogółem: 894 062,50 zł
Dofinansowanie: 837 812,50 zł
 
Projekt realizowany od 01.11.2019 r. do 31.12.2022 r.  (3 tury projektu).
 
 

***

ERKON – droga do niezależności

Projekt skierowany jest do osób:

 • niepełnosprawnych w wieku 15-64 lat,
 • pełnosprawnych w wieku 15-64 lat – bezrobotnych i długotrwale bezrobotnych,
 • korzystających z pomocy społecznej,
 • osób, które ukończyły Program Aktywnej Integracji (PAI),
 • i do korzystających z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa (PO PŻ).

W ramach projektu zapewnia się 12-miesięczne wsparcie dla każdego Uczestnika, w następujących obszarach:

 • wsparcie grupowe i indywidualne świadczone przez : psychologa, doradcę zawodowego, coacha, trenera pracy,
 • warsztaty grupowe z psychologiem oraz doradcą zawodowym,
 • szkolenia zawodowe dostosowane indywidualnie (za które Ci zapłacimy),
 • zwrot kosztów dojazdów do ERKON-u dla osób spoza Elbląga,
 • wsparcie w podjęciu odpowiedniej ścieżki kariery zawodowej,
 • wsparcie psychologa,
 • wsparcie w znalezieniu zatrudnienia,
 • porady prawne.

Projekt realizowany od 1.11.2019 r. do 31.12.2021 r.  – dwie tury projektu,

„ERKON – droga do niezależności” – projekt realizowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

DDN
wartość ogółem : 1 080 801,60 zł
wnioskowane dofinansowanie : 1 015 255,20 zł

***

„Razem z Tobą
– informujemy, integrujemy”

razem 2-1Celem projektu jest przekazywanie informacji, które pomogą osobom z niepełnosprawnościami i ich najbliższym korzystać z przysługujących im uprawnień, osiągnięć współczesnej medycyny i techniki, a także zachęcą do szerszego udziału w życiu społecznym. Budowanie pozytywnego wizerunku osób z niepełnosprawnościami poprzez prezentację ich osiągnięć. Przybliżanie społeczeństwu problemów tychże osób.

Projekt realizowany od 1.04.2021 r. do 31.03.2024 r.,
współfinansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

Aktualny numer – kliknij, otwórz, przeczytaj!