Asystent – pomocna dłoń

Kliknij, by powiększyć

.

„Asystent – pomocna dłoń” to pierwsza edycja projektu, w ramach którego świadczymy bezpłatne usługi asystenta osoby niepełnosprawnej z jednoczesnym wsparciem psychologa. 

Odbiorcami usług asystenta są osoby pełnoletnie, posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności umiarkowanym lub znacznym (albo dokument równoznaczny).

Zakres usług asystenckich obejmuje wspieranie aktywności życiowej osób niepełnosprawnych, w tym między innymi:
• bezpieczne dotarcie do lekarza, urzędu, sklepu,
• wyjście na spacer, na wystawę, do krewnych,
• miłe spędzenie czasu w domu, przy lekturze, na rozmowie itp. 

Każda osoba korzystająca z usług asystenta, objęta jest nieodpłatnym wsparciem psychologa.

Usługi asystenckie realizowane są w dni robocze, w godzinach od 8:00 do 17:00 (w szczególnych przypadkach, po indywidualnym uzgodnieniu, czas ten może być zmieniony).

Zapisy
• telefonicznie pod nr: 55 232 69 35 lub 516 264 822,
• osobiście – w recepcji ERKON-u przy ul Hetmańskiej 28 w Elblągu.

Projekt realizowany od 1.01.2019r. do 31.12.2019r.,
współfinansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

***

Samodzielni Niepełnosprawni

Kliknij, by powiększyć

.

Celem projektu jest wzrost samodzielności osób niepełnosprawnych, rozwój bezpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego, rzecznictwa osób niepełnosprawnych, ich rodzin, nabycie wiedzy przez osoby niepełnosprawne i wykorzystanie jej w życiu codziennym, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu tych osób, poprzez nabycie wiedzy i samodzielności.

W ramach projektu „Samodzielni Niepełnosprawni”, osoby posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności (albo dokument równoznaczny), zameldowane w woj. warmińsko – mazurskim, korzystają z bezpłatnych porad prawnych oraz konsultacji psychologicznych. W ramach projektu podejmowane są też interwencje na rzecz osób, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej.

Zapisy – umówienie wizyty
W Elblągu:
• telefonicznie pod nr: 55 232 69 35
• lub osobiście – w recepcji ERKON-u przy ul Hetmańskiej 28.

W Ostródzie
• telefonicznie pod nr: 785 425 131.

Projekt realizowany od 1.01.2019r. do 31.03.2022r.,
współfinansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

***

Aktywizuj się z ERKON-em

„Aktywizuj się z ERKONem: aktywizacja społeczno zawodowa osób z niepełnosprawnością”

Cel projektu
Celem projektu jest podniesienie aktywności społeczno – zawodowej 60 osób z niepełnosprawnością, zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

Uczestnicy projektu
Beneficjentami „Aktywizuj się z ERKON-em” są osoby niepełnosprawne (z różnymi stopniami i rodzajami niepełnosprawności) w wieku 15-64 lat, zamieszkałe na terenie Elbląga i powiatu elbląskiego.

Beneficjenci projektu zostają objęci następującymi działaniami:

 • indywidualne i grupowe wsparcie psychologa,
 • poradnictwo prawne,
 • indywidualne oraz grupowe wsparcie doradcy zawodowego,
 • usługa trenera pracy oraz specjalisty ds. aktywizacji społeczno-zawodowej,
 • szkolenia,
 • staże,
 • zatrudnienie i monitoring pracy.

Projekt realizowany od 1.11.2017r. do 31.12.2019r.
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

***

ERKON – samodzielni w działaniu

Projekt skierowany jest do osób:
• niepełnosprawnych w wieku 15-64 lat,
• pełnosprawnych w wieku 15-64 lat – bezrobotnych i długotrwale bezrobotnych,
• korzystających z pomocy społecznej,
• które ukończyły Program Aktywnej Integracji (PAI),
• i korzystających z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa (PO PŻ).

W ramach projektu zapewnia się 12-miesięczne wsparcie dla każdego Uczestnika projektu, w następujących obszarach:
• wsparcie grupowe i indywidualne świadczone przez : psychologa, doradcę zawodowego, coacha, trenera pracy,
• warsztaty grupowe z psychologiem oraz doradcą zawodowym,
• kursy oraz szkolenia zawodowe (za które Ci dodatkowo zapłacimy),
• zwrot kosztów dojazdów do ERKONU dla osób spoza Elbląga,
• wsparcie w podjęciu odpowiedniej ścieżki kariery zawodowej,
• wsparcie psychologa,
• wsparcie w znalezieniu zatrudnienia.

Projekt realizowany od 1.11.2018r. do 31.12.2020r.,
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

***

Centrum Integracji Społecznej ERKON

Projektem objęte są osoby z powiatu elbląskiego w wieku od 15 do 64 lat nie  posiadające prawa do:

 • zasiłku dla bezrobotnych, zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego,
 • renty strukturalnej, renty z tytułu niezdolności do pracy, emerytury,
 • nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego,

w tym:

 • osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności,
 • osoby pełnosprawne bezrobotne / nieaktywne zawodowo.

Projekt zakłada m.in.:

 • wsparcie trenera pracy, psychologa i doradcy zawodowego,
 • pomoc w znalezieniu zatrudnienia,
 • pracownie zawodowe,
 • praktyki zawodowe,
 • świadczenie integracyjne na czas trwania projektu.

Przebieg realizacji projektu:

 • zebranie grupy,
 • 2 miesięczne warsztaty z psychologiem oraz doradcą zawodowym (4 dni w tygodniu),
 • spotkania indywidualne oraz grupowe z psychologiem i doradcą zawodowym,
 • praktyki zawodowe na pracowniach wewnętrznych oraz na otwartym rynku pracy,
 • szkolenia,
 • zatrudnienie i monitoring.

Osoby dojeżdżające na zajęcia spoza Elbląga otrzymują zwrot kosztów dojazdu,
uczestnikom CIS ERKON przysługuje jeden gorący posiłek dziennie.

Zajęcia w Centrum Integracji Społecznej trwają w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach  8:00 – 14:00.

Projekt realizowany od 01.11.2018r. do 30.09.2020r.
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

***

Od bierności do aktywności II edycja

Projekt skierowany jest do osób:

 • niepełnosprawnych w wieku 15-64 lat,
 • pełnosprawnych w wieku 15-64 lat – bezrobotnych i długotrwale bezrobotnych (profil III),
 • korzystających z pomocy społecznej,
 • tych, które ukończyły Program Aktywnej Integracji (PAI),
 • oraz do korzystających z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa (PO PŻ).

W ramach projektu zapewnia się 12-miesięczne wsparcie dla każdego Uczestnika projektu, w tym:

 • wsparcie grupowe i indywidualne świadczone przez : psychologa, doradcę zawodowego, coacha, trenera pracy,
 • warsztaty grupowe z psychologiem oraz doradcą zawodowym,
 • kursy oraz szkolenia zawodowe (za które Ci dodatkowo zapłacimy),
 • zwrot kosztów dojazdów do ERKONU dla osób spoza Elbląga,
 • wsparcie w podjęciu odpowiedniej ścieżki kariery zawodowej,
 • porady prawne,
 • wsparcie w znalezieniu zatrudnienia,
 • staże zawodowe.

Projekt realizowany od 1.03.2019r. do 30.04.2021r.
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

***

Samodzielni w pracy

Kliknij, by powiększyć

swp

Projekt „Samodzielni w pracy”, to pomoc w wejściu na otwarty rynek pracy, którą objęci są niepełnosprawni mieszkańcy województwa warmińsko – mazurskiego.

Celem projektu jest wejście 40 osób niepełnosprawnych (beneficjentów projektu) na otwarty rynek pracy oraz wzrost poziomu zatrudnienia osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności na otwartym rynku pracy w województwie warmińsko – mazurskim, wzrost dostępu tych osób do wsparcia zawodowego i pośrednictwa pracy dostosowanego do ich specyficznych potrzeb.

Proces realizacji projektu jest systematycznie monitorowany przez zespół specjalistów (psycholog, doradca zawodowy, specjalista ds. aktywizacji zawodowej, trener pracy), ze szczególnym uwzględnieniem:

 • przygotowania beneficjenta do wejścia na otwarty rynek pracy i poszukiwania dopasowanej oferty pracy,
 • regularnego kontaktu z beneficjentem i wsparcia go w trudnych sytuacjach,
 • utrzymania motywacji tej osoby do usamodzielniania się i do pracy zawodowej,
 • niwelowania problemów natury społecznej i różnego rodzaju obaw,
 • stałego nadzoru nad charakterem i przebiegiem wykonywanej pracy,
 • współdziałania z pracodawcą w zakresie dotyczącym zasad i warunków zatrudnienia beneficjenta.

Projekt realizowany od 1.01.2018r. do 31.03.2021r.,
współfinansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

 

Integracja beneficjentów połączona z dogoterapią – przygotowanie osób z niepełnosprawnościami do wejścia na otwarty rynek pracy. 

###

Promocja projektów współfinansowanych przez PFRON dotyczących zatrudnienia wspomaganego oraz wydawnictwa wśród gości z Danii i Szwecji  podczas ich wizyty w naszym Stowarzyszeniu.

42560364_334996197250866_6164104369928142848_o

***

Razem z Tobą

razem 2-1Celem projektu jest przekazywanie informacji, które pomogą osobom z niepełnosprawnościami i ich najbliższym korzystać z przysługujących im uprawnień, osiągnięć współczesnej medycyny i techniki, a także zachęcą do szerszego udziału w życiu społecznym. Budowanie pozytywnego wizerunku osób z niepełnosprawnościami poprzez prezentację ich osiągnięć. Przybliżanie społeczeństwu problemów tychże osób.

Projekt realizowany od 1.01.2018r. do 31.03.2021r.,
współfinansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.