Rodzina w Sielance

Elbląska Rada Konsultacyjna Osób Niepełnosprawnych oraz Elbląska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Sielanka” realizują projekt, którego celem jest wzrost integracji i aktywności społecznej mieszkańców ESM „Sielanka”.
Projekt zakłada wyposażenie jak największej liczby uczestników w kompetencje umożliwiające samodzielne funkcjonowanie w życiu i uniezależnienie się od wsparcia instytucjonalnego.
 
Dla uczestników projektu przygotowano następujące formy wsparcia:
 • poradnictwo prawne,
 • poradnictwo specjalistyczne dla osób niepełnosprawnych,
 • poradnictwo psychologiczne,
 • spotkania z konsultantem rodziny,
 • terapia indywidualna i grupowa,
 • warsztaty aktywizacyjne,
 • warsztaty prozdrowotne,
 • wyjazdy integracyjne,
 • poradnictwo dietetyczne,
 • zajęcia z terapeutą, z zakresu aktywizacji ruchowej,
 • festyn rodzinny dla uczestników w okresie letnim.
Projekt zapewnia zastosowanie  co najmniej 3 różnych form wsparcia w odniesieniu do każdej z rodzin uczestniczących w projekcie, a wsparcie w ramach projektu dostosowane do specyfiki potrzeb tej grupy docelowej.
 
Uczestnikami projektu „Rodzina w Sielance” są osoby mieszkające w lokalach wskazanych w „wykazie adresów objętych projektem”, w tym:
 
 • osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
 • osoby z zaburzeniami psychicznymi lub niepełnosprawnością intelektualną o lekkim stopniu,
 • osoby niepełnosprawne z innych powodów o lekkim stopniu niepełnosprawności i osoby pełnosprawne, zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym spełniające przynajmniej 2 z niżej wymienionych przesłanek:
 • osoba niepracująca,
 • osoba z niepełnosprawnością,
 • osoba korzystająca ze świadczeń pomocy społecznej lub kwalifikująca się do objęcia takim wsparciem,
 • osoba przebywająca w pieczy zastępczej lub opuszczająca pieczę zastępczą,
 • osoba nieletnia, wobec której zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości,
 • osoba przebywająca w młodzieżowym ośrodku wychowawczym lub młodzieżowym ośrodku socjoterapii,
 • osoba z dzieckiem z niepełnosprawnością, o ile co najmniej jeden z rodziców lub opiekunów nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem z niepełnosprawnością,
 • osoba niesamodzielna ze względu na podeszły wiek, niepełnosprawność lub stan zdrowia,
 • osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem z dostępu do mieszkań,
 • osoba korzystająca z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.
Wsparciem objęte zostaje całe gospodarstwo domowe, czyli wszystkie osoby zamieszkałe z danym uczestnikiem.
 
DO POBRANIA:
 
Projekt realizowany jest ze Środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Wartość projektu ogółem: 894 062,50 zł
Dofinansowanie: 837 812,50 zł
 
Projekt realizowany od 01.11.2019 r. do 31.12.2022 r.  (3 tury projektu).
 
 

***

ERKON – Samodzielni w działaniu

Nowe kwalifikacje, aktywność zawodowa i społeczna, satysfakcja osobista i po prostu LEPSZE ŻYCIE! Dołącz do SAMODZIELNYCH W DZIAŁANIU! 

Projekt skierowany jest do osób:

 • niepełnosprawnych w wieku 15-64 lat,
 • pełnosprawnych w wieku 15-64 lat – bezrobotnych i długotrwale bezrobotnych,
 • korzystających z pomocy społecznej,
 • osób, które ukończyły Program Aktywnej Integracji (PAI),
 • i do korzystających z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa (PO PŻ).

W ramach projektu zapewnia się 12-miesięczne wsparcie dla każdego Uczestnika projektu, w następujących obszarach:

 • wsparcie grupowe i indywidualne świadczone przez : doradcę zawodowego, coacha, trenera pracy,
 • warsztaty grupowe z psychologiem oraz doradcą zawodowym,
 • kursy oraz szkolenia zawodowe (za które Ci dodatkowo zapłacimy),
 • zwrot kosztów dojazdów do ERKONU dla osób spoza Elbląga,
 • wsparcie w podjęciu odpowiedniej ścieżki kariery zawodowej,
 • staże zawodowe dobrane indywidualnie – optymalnie pod Uczestnika,
 • indywidualne konsultacje psychologiczne,
 • porady prawne (prawnik przyjmuje w każdy piątek w siedzibie ERKON)
 • wsparcie w znalezieniu zatrudnienia.

Projekt realizowany od 1.11.2018r. do 31.12.2020r. (dwie tury projektu),
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

SWD
wartość ogółem : 1 080 801,60 zł
wnioskowane dofinansowanie : 1 014 801,60 zł

***

ERKON – droga do niezależności

Projekt skierowany jest do osób:

 • niepełnosprawnych w wieku 15-64 lat,
 • pełnosprawnych w wieku 15-64 lat – bezrobotnych i długotrwale bezrobotnych,
 • korzystających z pomocy społecznej,
 • osób, które ukończyły Program Aktywnej Integracji (PAI),
 • i do korzystających z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa (PO PŻ).

W ramach projektu zapewnia się 12-miesięczne wsparcie dla każdego Uczestnika, w następujących obszarach:

 • wsparcie grupowe i indywidualne świadczone przez : psychologa, doradcę zawodowego, coacha, trenera pracy,
 • warsztaty grupowe z psychologiem oraz doradcą zawodowym,
 • szkolenia zawodowe dostosowane indywidualnie (za które Ci zapłacimy),
 • zwrot kosztów dojazdów do ERKON-u dla osób spoza Elbląga,
 • wsparcie w podjęciu odpowiedniej ścieżki kariery zawodowej,
 • wsparcie psychologa,
 • wsparcie w znalezieniu zatrudnienia,
 • porady prawne.

Projekt realizowany od 1.11.2019 r. do 31.12.2021 r.  – dwie tury projektu,
w tym pierwsza
– obecna tura – do 31.12.2020 r.

„ERKON – droga do niezależności” – projekt realizowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

DDN
wartość ogółem : 1 080 801,60 zł
wnioskowane dofinansowanie : 1 015 255,20 zł

***

Asystent – pomocna dłoń(II edycja) 

Kliknij, by powiększyć

 

 

Projekt, w ramach którego świadczone są bezpłatne usługi asystenta osób niepełnosprawnych, umożliwiające / wspomagające niezależność życia tych osób.

Odbiorcami usług asystenta są pełnoletni mieszkańcy Elbląga, posiadający aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności umiarkowanym lub znacznym (albo dokument równoznaczny).

Zakres usług asystenckich obejmuje wspieranie aktywności życiowej osób niepełnosprawnych, w tym między innymi:

 • bezpieczne dotarcie do lekarza, sklepu, urzędu…
 • wsparcie w samodzielnym załatwianiu spraw w instytucjach, poradniach…
 • pomoc w uczestnictwie w imprezach kulturalnych, rekreacyjnych, społecznych… 
 • wyjście na spacer, na wystawę, do krewnych…
 • miłe i kreatywne spędzanie czasu w domu,
 • pomoc w organizowaniu korespondencji i informacji,
 • pomoc w „oswajaniu” elektronicznych komunikatorów itp.

Asystent nie świadczy usług pielęgniarskich i opiekuńczych.

Usługi  realizowane są na terenie miasta Elbląga, w dni robocze, w godzinach od 8:00 do 17:00 (w szczególnych przypadkach, po indywidualnym uzgodnieniu, czas ten może być zmieniony).

Każda osoba korzystająca z usług asystenta, objęta jest nieodpłatnym wsparciem psychologa.

 

Zapisy:
• telefonicznie pod nr: 55 232 69 35 lub 516 264 822;
• osobiście – w recepcji ERKON przy ul Hetmańskiej 28 w Elblągu.

Projekt realizowany od 1.01.2020 do 31.12.2020 r.
Współfinansowany jest przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

***

Centrum Integracji Społecznej ERKON

II tura

Projektem objęte są osoby z Elbląga i powiatu elbląskiego w wieku od 15 do 64 lat nie  posiadające prawa do:

 • zasiłku dla bezrobotnych, zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego,
 • renty strukturalnej, renty z tytułu niezdolności do pracy, emerytury,
 • nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego,

w tym:

 • osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności,
 • osoby pełnosprawne bezrobotne / nieaktywne zawodowo,
 • osoby korzystające z pomocy społecznej.

Projekt zakłada m.in.:

 • wsparcie trenera pracy, psychologa i doradcy zawodowego,
 • pomoc w znalezieniu zatrudnienia,
 • pracownie zawodowe,
 • praktyki zawodowe, kursy, szkolenia,
 • świadczenie integracyjne na czas trwania projektu.

Przebieg realizacji projektu:

 • zebranie grupy,
 • 2 miesięczne warsztaty z psychologiem oraz doradcą zawodowym (4 dni w tygodniu),
 • spotkania indywidualne oraz grupowe z psychologiem i doradcą zawodowym,
 • praktyki zawodowe na pracowniach wewnętrznych oraz na otwartym rynku pracy,
 • szkolenia,
 • zatrudnienie i monitoring.

Osoby dojeżdżające na zajęcia spoza Elbląga otrzymują zwrot kosztów dojazdu,
uczestnikom CIS ERKON przysługuje jeden gorący posiłek dziennie.

Projekt  realizowany od 01.10.2019r. do 30.09.2020r. (II tura projektu),
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 

***

Samodzielni Niepełnosprawni

Kliknij, by powiększyć

.

Celem projektu jest wzrost samodzielności osób niepełnosprawnych, rozwój bezpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego, rzecznictwa osób niepełnosprawnych, ich rodzin, nabycie wiedzy przez osoby niepełnosprawne i wykorzystanie jej w życiu codziennym, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu tych osób, poprzez nabycie wiedzy i samodzielności.

W ramach projektu „Samodzielni Niepełnosprawni”, osoby posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności (albo dokument równoznaczny), zameldowane w woj. warmińsko – mazurskim, korzystają z bezpłatnych porad prawnych oraz konsultacji psychologicznych. W ramach projektu podejmowane są też interwencje na rzecz osób, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej.

Zapisy – umówienie wizyty
W Elblągu:
• telefonicznie pod nr: 55 232 69 35
• lub osobiście – w recepcji ERKON-u przy ul Hetmańskiej 28.

W Ostródzie
• telefonicznie pod nr: 785 425 131.

Projekt realizowany od 1.01.2019r. do 31.03.2022r.,
współfinansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

***

Aktywizuj się z ERKON-em

„Aktywizuj się z ERKONem: aktywizacja społeczno zawodowa osób z niepełnosprawnością”

Cel projektu
Celem projektu jest podniesienie aktywności społeczno – zawodowej 60 osób z niepełnosprawnością, zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

Uczestnicy projektu
Beneficjentami „Aktywizuj się z ERKON-em” są osoby niepełnosprawne (z różnymi stopniami i rodzajami niepełnosprawności) w wieku 15-64 lat, zamieszkałe na terenie Elbląga i powiatu elbląskiego.

Beneficjenci projektu zostają objęci następującymi działaniami:

 • indywidualne i grupowe wsparcie psychologa,
 • poradnictwo prawne,
 • indywidualne oraz grupowe wsparcie doradcy zawodowego,
 • usługa trenera pracy oraz specjalisty ds. aktywizacji społeczno-zawodowej,
 • szkolenia,
 • staże,
 • zatrudnienie i monitoring pracy.

Projekt realizowany od 1.11.2017 r. do 31.12.2019 r. /*
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
_____________
/* Czas realizacji został przedłużony do 30.04.2020 r. dla 15 beneficjentów projektu. 

***

ERKON – samodzielni w działaniu

I tura

Projekt skierowany jest do osób:
• niepełnosprawnych w wieku 15-64 lat,
• pełnosprawnych w wieku 15-64 lat – bezrobotnych i długotrwale bezrobotnych,
• korzystających z pomocy społecznej,
• które ukończyły Program Aktywnej Integracji (PAI),
• i korzystających z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa (PO PŻ).

W ramach projektu zapewnia się 12-miesięczne wsparcie dla każdego Uczestnika projektu, w następujących obszarach:
• wsparcie grupowe i indywidualne świadczone przez : psychologa, doradcę zawodowego, coacha, trenera pracy,
• warsztaty grupowe z psychologiem oraz doradcą zawodowym,
• kursy oraz szkolenia zawodowe (za które Ci dodatkowo zapłacimy),
• zwrot kosztów dojazdów do ERKONU dla osób spoza Elbląga,
• wsparcie w podjęciu odpowiedniej ścieżki kariery zawodowej,
• wsparcie psychologa,
• wsparcie w znalezieniu zatrudnienia.

Projekt realizowany od 1.11.2018r. do 31.12.2020r. (dwie tury projektu),
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

***

Centrum Integracji Społecznej ERKON

I tura

Projektem objęte są osoby z powiatu elbląskiego w wieku od 15 do 64 lat nie  posiadające prawa do:

 • zasiłku dla bezrobotnych, zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego,
 • renty strukturalnej, renty z tytułu niezdolności do pracy, emerytury,
 • nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego,

w tym:

 • osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności,
 • osoby pełnosprawne bezrobotne / nieaktywne zawodowo.

Projekt zakłada m.in.:

 • wsparcie trenera pracy, psychologa i doradcy zawodowego,
 • pomoc w znalezieniu zatrudnienia,
 • pracownie zawodowe,
 • praktyki zawodowe,
 • świadczenie integracyjne na czas trwania projektu.

Przebieg realizacji projektu:

 • zebranie grupy,
 • 2 miesięczne warsztaty z psychologiem oraz doradcą zawodowym (4 dni w tygodniu),
 • spotkania indywidualne oraz grupowe z psychologiem i doradcą zawodowym,
 • praktyki zawodowe na pracowniach wewnętrznych oraz na otwartym rynku pracy,
 • szkolenia,
 • zatrudnienie i monitoring.

Osoby dojeżdżające na zajęcia spoza Elbląga otrzymują zwrot kosztów dojazdu,
uczestnikom CIS ERKON przysługuje jeden gorący posiłek dziennie.

Zajęcia w Centrum Integracji Społecznej trwają w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach  8:00 – 14:00.

Projekt realizowany od 01.11.2018r. do 30.09.2020r. (dwie tury projektu),
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

***

Od bierności do aktywności II edycja

Projekt skierowany jest do osób:

 • niepełnosprawnych w wieku 15-64 lat,
 • pełnosprawnych w wieku 15-64 lat – bezrobotnych i długotrwale bezrobotnych (profil III),
 • korzystających z pomocy społecznej,
 • tych, które ukończyły Program Aktywnej Integracji (PAI),
 • oraz do korzystających z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa (PO PŻ).

W ramach projektu zapewnia się 12-miesięczne wsparcie dla każdego Uczestnika projektu, w tym:

 • wsparcie grupowe i indywidualne świadczone przez : psychologa, doradcę zawodowego, coacha, trenera pracy,
 • warsztaty grupowe z psychologiem oraz doradcą zawodowym,
 • kursy oraz szkolenia zawodowe (za które Ci dodatkowo zapłacimy),
 • zwrot kosztów dojazdów do ERKONU dla osób spoza Elbląga,
 • wsparcie w podjęciu odpowiedniej ścieżki kariery zawodowej,
 • porady prawne,
 • wsparcie w znalezieniu zatrudnienia,
 • staże zawodowe.

Projekt realizowany od 1.03.2019r. do 30.04.2021r.
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wartość ogółem : 1 082 481,60 zł.
Wnioskowane dofinansowanie : 1 016 481,60 zł.

***

Samodzielni w pracy

Kliknij, by powiększyć

swp

Projekt „Samodzielni w pracy”, to pomoc w wejściu na otwarty rynek pracy, którą objęci są niepełnosprawni mieszkańcy województwa warmińsko – mazurskiego.

Celem projektu jest wejście 40 osób niepełnosprawnych (beneficjentów projektu) na otwarty rynek pracy oraz wzrost poziomu zatrudnienia osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności na otwartym rynku pracy w województwie warmińsko – mazurskim, wzrost dostępu tych osób do wsparcia zawodowego i pośrednictwa pracy dostosowanego do ich specyficznych potrzeb.

Proces realizacji projektu jest systematycznie monitorowany przez zespół specjalistów (psycholog, doradca zawodowy, specjalista ds. aktywizacji zawodowej, trener pracy), ze szczególnym uwzględnieniem:

 • przygotowania beneficjenta do wejścia na otwarty rynek pracy i poszukiwania dopasowanej oferty pracy,
 • regularnego kontaktu z beneficjentem i wsparcia go w trudnych sytuacjach,
 • utrzymania motywacji tej osoby do usamodzielniania się i do pracy zawodowej,
 • niwelowania problemów natury społecznej i różnego rodzaju obaw,
 • stałego nadzoru nad charakterem i przebiegiem wykonywanej pracy,
 • współdziałania z pracodawcą w zakresie dotyczącym zasad i warunków zatrudnienia beneficjenta.

Projekt realizowany od 1.01.2018r. do 31.03.2021r.,
współfinansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

 

Integracja beneficjentów połączona z dogoterapią – przygotowanie osób z niepełnosprawnościami do wejścia na otwarty rynek pracy. 

###

Promocja projektów współfinansowanych przez PFRON dotyczących zatrudnienia wspomaganego oraz wydawnictwa wśród gości z Danii i Szwecji  podczas ich wizyty w naszym Stowarzyszeniu.

42560364_334996197250866_6164104369928142848_o

***

„Razem z Tobą”

razem 2-1Celem projektu jest przekazywanie informacji, które pomogą osobom z niepełnosprawnościami i ich najbliższym korzystać z przysługujących im uprawnień, osiągnięć współczesnej medycyny i techniki, a także zachęcą do szerszego udziału w życiu społecznym. Budowanie pozytywnego wizerunku osób z niepełnosprawnościami poprzez prezentację ich osiągnięć. Przybliżanie społeczeństwu problemów tychże osób.

Projekt realizowany od 1.01.2018r. do 31.03.2021r.,
współfinansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

 

Kliknij, by wejść w najnowszy numer gazety